فهرست آيين نامه هاي اجرايي قانون نظام صنفي

آئين نامه ماده12ـ‌تبصره1ـ ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب

آئين نامه ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب

آئين نامه ماده13ـ تبصره ـ انواع مشاغل تخصصي و فني

آئين نامه ماده21ـ تبصره1ـ ثبت اتحاديه ها

آئين نامه ماده21ـ تبصره4 ـ شيوه اداره امور واحدهاي صنفي در بخش ها

آئين نامه ماده22ـ تبصره3ـ آيين نامه اجرايي  انتخابات هيات مديره اتحاديه

آئين نامه ماده 28ـ تعطيل موقت واحدهاي صنفي

آيين نامه ماده31  ـ درآمدهاي اتحاديه هاي صنفي

آئين نامه ماده32ـ تبصره1ـ ثبت مجامع امور صنفي

آيين نامه ماده36ـ انتخابات هيات رئيسه مجامع امور صنفي

اصلاحيه آيين نامه ماده36ـ انتخابات هيات رئيسه مجامع امور صنفي

آيين نامه ماده36ـ جلسات و كميسيون و وظايف هيات رئيسه مجامع

آيين نامه ماده45ـ وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور

آيين نامه ماده46ـ شيوه اداره شوراي اصناف كشور

آئين نامه ماده 49ـ وضعيت تقسيم يك اتحاديه به چند اتحاديه

آيين نامه ماده54ـ وظايف و تشكيلات دبيرخانه هيات عالي نظارت

آئين نامه ماده 71 ـ تبصره 1ـ استفاده از صندوق مكانيزه فروش و دستگاه توزين ديجيتالي

آيين نامه ماده75ـ حقوق هيات رييسه مجامع و اتحاديه ها

آيين نامه ماده 81 ـ همكاري نيروي انتظامي با اتحاديه و مجامع و اصناف

آيين نامه ماده84ـ حاج و فروش فوق العاده واحدهاي صنفي

آيين نامه ماده 86 ـ فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره يا زنجيره‌اي

دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو

 

 

مفاد آئين نامه هاي اجرايي

=========================

ماده12ـ‌تبصره1ـ آيين نامه اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب توسط اتحاديه‌هاي صنفي در شهرها

ماده12ـ تبصره1ـ ماده1ـ هر فردي كه بخواهد واحد صنفي ايجاد كند قبل از سپردن هر گونه تعهد، اجاره يا خريد محل بايد جهت اخذ مجوز لازم به اتحاديه صنف مربوطه مراجعه و درخواست كتبي خود را تسليم نمايد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده2ـ اتحاديه موظف است درخواست‌هاي رسيده براي اخذ پروانه كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در دفتر مخصوص ثبت و رسيد آن را به متقاضي تسليم نمايد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده2ـ تبصره1ـ اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غير تعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام نمايد. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده، بمنزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل كند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اينصورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين دريافت‌كننده پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده2ـ تبصره2ـ چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را ذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي اعلام كند. در صورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي‌تواند اعتراض كتبي خود را از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذيربط تسليم دارد. مجمع امور صنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوطه اعلام كند.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده2ـ تبصره3ـ در صورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجراء  است. مگر آن كه هيات عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض، نقض كند، در اين صورت نظر هيات عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء است.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب :

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران، در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند2ـ ارائه سند مالكيت يا اجاره‌نامه رسمي و يا عادي و يا مبايعه‌نامه و يا ارائه قراردادهاي منعقده فيمابين متقاضي پروانه كسب با ادارات و سازمان‌هاي دولتي، نهادها، شهرداريها، شركت‌هاي تعاوني مسكن و شركت‌هاي خاص صنفي، شركت‌هاي تحت پوشش سازمانهاي دولتي و نهادها

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند2ـ تبصره ـ دريافت تعهد محضري از دارندگان اجاره‌نامه عادي مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند3ـ گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم و يا ارائه گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت تحصيلي يا پزشكي و همچنين دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و در مدت آن ( وفق بند6) ماده 10 قانون نظام وظيفه و بندهاي «ج»، «د»، «ي» ماده 50 آئين‌نامه اجرايي قانون مزبور

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند3ـ تبصره ـ حداقل سن جهت خانمها به منظور دريافت پروانه كسب هيجده سال مي‌باشد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند4ـ ارائه گواهي عدم سوء پيشينه

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند5ـ ارائه آخرين مدرك تحصيلي با حداقل گواهي پايان تحصيلات ابتدايي يا سواد خواندن و نوشتن (باستثناي متقاضياني كه سن آنها از 50 سال به بالا مي‌باشد)

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند6ـ گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند7ـ ارائه پايان كار تجاري، اداري و يا كارگاهي محل واحد صنفي و يا قبض يا رسيد پرداخت عوارض كسب و پيشه ساليانه شهرداري و يا پروانه ساختماني تجاري، اداري و يا كارگاهي محل واحد صنفي و يا  ارائه گواهي شهرداري مبني بر بلامانع بودن صدور پروانه كسب

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند7ـ تبصره ـ براي دارندگان اجاره‌نامه‌ها يا اسناد عادي هرگونه مدركي دال بر تشكيل پرونده در شهرداري كفايت مي‌نمايد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند8ـ ارائه كارت معاينه پزشكي و گواهي صلاحيت بهداشتي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي مي‌باشند.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند9ـ ارائه هر گونه مدرك مبني بر تشكيل پرونده و يا ارائه هر يك از اوراق پرداخت ماليات

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند10ـ مدارك لازم دال بر دارابودن صلاحيت فني براي مشاغل خاص بر اساس آئين نامه مربوطه

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند10ـ تبصره ـ اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به نام متقاضي است.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند11ـ موافقت اداره نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند12ـ عكس جديد 12 قطعه

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند13ـ فتوكپي شناسنامه عكس‌دار دو برگ و در مورد اتباع بيگانه فتوكپي گذرنامه

ماده12ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند13ـ تبصره ـ صدور پروانه كسب براي افراد حقيقي و يا حقوقي با ارائه وكالت‌نامه ممنوع مي‌باشد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده4ـ براي اشخاص حقوقي ( شركت‌ها) و مشاركت مدني، يك پروانه كسب به نام شركت با ذكر نام مدير عامل اشخاصحقوقي درخواست كننده و يا احدي از شركاء در مشاركت مدني ( كه توسط ساير شركا كتباً معرفي و امضاي آنان توسط دفترخانه اسناد رسمي گواهي شده باشد ) در صورت احراز ساير شرايط صادر مي‌گردد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده4ـ تبصره1ـ چگونگي رسيدگي به اختلافات و دعاوي فيمابين شركاء اعم از حقيقي و حقوقي بعهده مراجع ذيصلاح قضايي مي‌باشد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده4ـ تبصره2ـ در صورتي كه شركت مزبور بخواهد در بيش از يك مكان فعاليت نمايد، براي مكانهاي ديگر ضمن دريافت پروانه كسب طبق مفاد اين ماده جهت اداره واحد صنفي براي فرد معرفي شده توسط مديرعامل و يا احدي از شركاء ( كه توسط شركاء كتباً معرفي و امضاي آن توسط دفتر اسناد رسمي گواهي شده باشد) با رعايت ساير مقررات مربوطه تا سقف تعدادي كه كميسيون نظارت هر شهر تصويب نمايد، كارت مباشرت صادر خواهد شد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده4ـ تبصره3ـ در صورت نياز به فعاليت در محل غير از محل قانوني اشخاص حقوقي پس از تصويب كميسيون نظارت شهرستان مربوطه يك پروانه كسب به نام شركت و با ذكر مشخصات نماينده قانوني آن شركت به معرفي مديرعامل اشخاص حقوقي درخواست كننده در صورت احراز شرايط صادر و براي اداره بيش از يك واحد صنفي در ساير نقاط براي افرادي كه مديرعامل كتباً معرفي مي‌نمايد با رعايت مفاد تبصره 2 همين ماده ضمن صدور پروانه كسب كارت مباشرت صادر خواهد گرديد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده5ـ خريد و فروش پروانه كسب ممنوع مي‌باشد. در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد واحد صنفي و پروانه خود را به ديگري واگذار كند بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم دارد. اتاحديه در صورت واجد شروط قانوني بودن فرد معرفي شده و با رعايت ساير مقررات پروانه كسب متقاضي را باطل و بدون در نظر گرفتن حدود صنفي و سقف پذيرش و ساير شرايط خاص آن شغل پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌كند.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده6ـ واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده و يا مزاحم نقل مكان داده مي‌شوند همچنان عضو اتحاديه‌اي كه بوده‌اند خواهند ماند حتي اگر در محدودة جغرافيايي جديدي قرار گيرند.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده7ـ براي صنوفي كه طبق تصويب هيات عالي نظارت رعايت حدود صنفي ( فاصله مكاني ) الزامي است اتحاديه‌هاي صنفي هنگام صدور پروانه كسب موظف به رعايت آن، پس از تصويب متراژ آن در كميسيون نظارت خواهند بود.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده7ـ تبصره1ـ توافق واحدهاي ذينفع و همجوار در مورد تغيير و تعديل حدود صنفي بلا‌اثر مي‌باشد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده8ـ اتحاديه موظف است فقط براي كساني كه پروانه كسب براي آنها صادر شده است كارت عضويت در اتحاديه صادر نمايد. صدور كارت عضويت براي افراد فاقد پروانه كسب ممنوع است.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده8ـ تبصره ـ صدور و تمديد كارت عضويت در اتحاديه مستلزم پرداخت حق عضويت سالانه مي‌باشد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده9ـ كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي‌كنند و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند در صورتي كه به عرضه مستقيم كالا به مصرف‌كننده مبادرت ورزند ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده10ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا شركت‌هاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، چنانچه به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام كنند. اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده11ـ اتحاديه موظف است هر سه ماه گزارش كتبي در مورد متقاضيان دريافت پروانه كسب و رد يا قبول صدور پروانه كسب جهت آنان را به مجمع امور صنفي مربوطه براي تسليم به كميسيون نظارت ارسال نمايد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده12ـ اتحاديه‌هاي صنفي مكلفند نسبت به تعويض و يا تمديد پروانه كسب واحدهاي صنفي با ارائه گواهي تشكيل پرونده و يا هر يك از اوراق پرداخت ماليات، عوارض كسب و پيشه شهرداري و براي ماليات‌هاي قطعي نشده ارائه گواهي مربوط به طرح پرونده در مراجع ذيربط و همچنين ارائه تاييديه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مي‌باشند اقدام نمايند.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده12ـ تبصره ـ كليه دستگاههايي كه اتحاديه‌ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام مي‌كنند، موظفند ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي و نهايي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزلة نظر مثبت است.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده13ـ عضويت فرد صنفي در شركت‌هاي تعاوني صنفي منوط به داشتن پروانه كسب معتبر در اتحاديه مربوطه مي‌باشند.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده14ـ تغيير محل كسب يا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه كسب جديد با احراز شرايط اين آئين‌نامه مي‌باشد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده15ـ در صورت مفقود شدن پروانه كسب، صدور المثني براي مدت باقي‌مانده اعتبار پروانه كسب بلامانع خواهد بود.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده16ـ در صورتي كه مورد و يا مواردي از شرايط فردي يا مكاني صاحب پروانه كسب برابر اعلام مراجع ذيصلاح اسقاط گردد، اتحاديه مربوطه مكلف است نسبت به ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب بر اساس بند (هـ ) ماده 30 قانون نظام صنفي اقدام نمايد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده17ـ در صورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردي، مي‌توانند ظرف دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت مقررات اقدام كنند. پس ار انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده17ـ تبصره1ـ چنانچه كليه ورثه متوفي صغير باشند اتحاديه مي‌تواند با حفظ حقوق صغار پروانه مزبور را به نام ولي قهري و در غياب ولي به نام قيم قانوني با اخذ نظر مساعد اداره امور سرپرستي صادر نمايد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده17ـ تبصره2ـ در صورتي كه نماينده قانوني يا قيم فاقد صلاحيت فني براي شغل مورد درخواست باشد حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به نام متقاضي است.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده17ـ تبصره3ـ در صورتي كه تعدادي از ورثه، صغير و تعدادي كبير باشند صدور پروانه كسب به نام نماينده قانوني (قيم) مستلزم اخذ رضايت محضري وراث كبير نيز خواهد بود.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده17ـ تبصره4ـ در صورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم مي‌تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كنند.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده18ـ صاحبان پروانه كسب مي‌توانند جهت اداره واحد صنفي خود اقدام به معرفي مباشر واجد شرايط فردي مندرج در ماده 3 اين آئين‌نامه نمايند.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده18ـ تبصره1ـ صاحب پروانه كسب و مباشر وي متضامناً كليه مسئوليت‌هايي كه قانوناً بعهده صاحب پروانه كسب مي‌باشد را بر عهده خواهند داشت.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده18ـ تبصره2ـ صاحب پروانه كسب مي‌تواند در هر موقع كه مقتضي باشد نسبت به عزل و يا تغيير مباشر اقدام نمايد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده18ـ تبصره3ـ صدور كارت مباشرت مستلزم عقد قراردادي بين فرد صنفي و مباشر مي‌باشد و يك نسخه قرارداد مذكور در پرونده صنفي ضبط خواهد شد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده19ـ براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است يا فاقد اتحاديه هستند پروانه كسب از طريق اتحاديه همگن بنا به پيشنهاد مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت صادر خواهد شد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده20ـ در شهرستانهايي كه برخي ار اتحاديه‌ها به علت نداشتن امكانات و توانايي‌هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده‌دار شوند به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت ميئوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به مجمع امور صنفي واگذار مي‌گردد. در صورت رفع مشكل بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت مسئوليت صدور پروانه كسب بر عهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده21ـ دبيرخانه هيات عالي نظارت به منظور يكنواختي پروانه‌هاي كسب و كارت‌هاي مباشرت و عضويت در اتحاديه نسبت به تهيه الگوي آنها اقدام نموده و نمونه آن را پس از تصويب رئيس هيات عالي نظارت به كميسيون نظارت جهت اجراء در سازمانهاي صنفي ابلاغ نمايند.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده22ـ كميسيون‌هاي نظارت مكلفند جهت هر يك از اتحاديه‌هاي صنفي پس از كسب نظر از اتحاديه‌هاي مربوطه و مجمع امور صنفي ذيربط موارد زير را تصويب نموده و علاوه بر ضوابط صدور پروانه كسب جهت اجراء به آن اتحاديه ابلاغ نمايند.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده22ـ بند1ـ تعيين رسته‌هايي كه در هر اتحاديه مستلزم اخذ پروانه كسب است بر حسب توليد، توزيع و يا خدماتي كه عرضه مي‌نمايند.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده22ـ بند2ـ ضوابط خاص واحد صنفي در هر اتحاديه جهت صدور پروانه كسب كه بر حسب موقعيت اتحاديه‌هاي صنفي ضرورت داشته باشد.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده22ـ بند3ـ تعيين حداقل فاصله بين دو واحد صنفي مشابه و استثنائات آن براي صنوفي كه هيات عالي نظارت برقراري حدودصنفي آنها را ضروري تشخيص داده است.

ماده12ـ تبصره1ـ ماده23ـ اين آئين‌نامه در 23 ماده و 21 تبصره و در اجراي تبصره يك ماده 12 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ 08-05-1383 توسط وزير بازرگاني تصويب گرديد.

پايان

=============================

آيين نامه اجرايي ماده 31 قانون نظام صنفي ـ درآمدهاي اتحاديه هاي صنفي

 

ماده31ـ ماده1ـ منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از: الف‌ـ حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه   ب‌ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات، اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف     ج‌ـ كمك‌هاي دريافتي از اشخاص حقيقي و حقوقي    دـ‌كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.

ماده31ـ ماده2ـ حق عضويت افراد صنفي عبارت است از مبالغي كه هر عضو اتحاديه به منظور تامين هزينه‌ها و مخارج اتحاديه مكلف به پرداخت آن به صورت سالانه مي‌باشد.

ماده31ـ ماده3ـ حق عضويت افراد صنفي بر اساس پيشنهاد اتحاديه مربوط و تاييد مجمع امور صنفي ذيربط و تصويب كميسيون نظارت تعيين مي‌گردد.

ماده31ـ ماده3ـ تبصره1ـ حق عضويت واحدهاي صنفي مي‌تواند با در نظر گرفتن رسته شغلي، موقعيت مكاني، متراژ واحدصنفي، درجه واحد صنفي و تراكم جمعيت منطقه استقرار واحد صنفي و وضعيت مالي فرد صنفي متفاوت باشد.

ماده31ـ ماده3ـ تبصره2ـ اتحاديه مجاز است حق عضويت متقاضيان پروانه كسب براي سال اول را تا سقف 5 برابر و حداكثر به مبلغ دو ميليون ريال دريافت نمايد. دريافت وجوه بيش از مبلغ دو ميليون ريال، بر اساس پيشنهاد اتحاديه و تاييد مجمع امور صنفي مربوط و تصويب كميسيون نظارت و با موافقت كتبي معاون توسعه بازرگاني داخلي مجاز مي‌باشد.

ماده31ـ ماده3ـ تبصره3ـ اتحاديه مي‌تواند حق عضويت اعضا صنفي را به صورت يك‌جا يا به تقسيط طي يك سال و حداكثر تا پايان سال دريافت نمايد.

ماده31ـ ماده3ـ تبصره4ـ اتحاديه‌هاي صنفي مجازند سالي يكبار درخواست افزايش حق عضويت خود را به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت ارايه نمايند.

ماده31ـ ماده4ـ اتحاديه مي‌تواند در ازاء ارائه خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف، مبالغي را بعنوان حق خدمات آموزشي به اعضاي صنف، مبالغي را بعنوان حق خدمات آموزشي و فني دريافت نمايد.

ماده31ـ ماده4ـ تبصره ـ ميزان حق خدمات آموزشي و فني در اتحاديه‌هاي صنفي، براساس پيشنهاد اتحاديه و تاييد مجمع امور صنفي ذيربط و تصويب كميسيون نظارت تعيين مي‌گردد.

ماده31ـ ماده5ـ اتحاديه‌هاي صنفي مجازند مبالغي را بعنوان كمك‌هاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي و حقوقي به استثناء متقاضيان دريافت پروانه كسب با مجوز مجمع امور صنفي ذيربط دريافت نمايند.

ماده31ـ ماده6ـ اتحاديه‌ها مي‌توانند با انعقاد قرارداد با سازمانهاي خصوصي، ادارات مالياتي، شهرداريها، سازمانهاي وابسته به دولت وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات را عهده‌دار گرديده و مبلغي بعنوان كارمزد طبق مقررات دريافت و به حساب اتحاديه واريز نمايند.

ماده31ـ ماده7ـ اتحاديه‌ها موظفند جهت صدور، تمديد و يا تعويض پروانه كسب، وجوهي را كه براساس پيشنهاد مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت و تاييد معاون توسعه بازرگاني داخلي تعيين مي‌گردد از متقاضيان دريافت و به حساب مجمع امور صنفي ذيربط واريز نمايند.

ماده31ـ ماده8ـ هيات‌رييسه هر اتحاديه مكلف است كليه درآمدهاي خود كه در ماده 31 قانون نظام صنفي و ماده يك اين آيين‌نامه تعيين گرديده را با افتتاح حسابجاري در يكي از بانكهاي حوزه فعاليت اتحاديه متمركز نمايد.

ماده31ـ ماده8ـ تبصره ـ هر اتحاديه مجاز است فقط يك حسابجاري و يك حساب سپرده در بانك داشته باشد.

ماده31ـ ماده9ـ در صورتي كه اتحاديه از عهده تامين مخارج جاري برنيامده و اين امر ناشي از سوء عملكرد مديريت هيات مديره نبوده باشد، پس از بررسي لازم و تاييد مجمع امور صنفي ذيربط و تصويب كميسيون نظارت نسبت به ارائه كمك مالي از مجمع مزبور اقدام خواهد شد.

ماده31ـ ماده9ـ تبصره ـ در صورتي كه اتحاديه ياد شده به علت كمي اعضا دچار مشكل مالي شده باشد، به پيشنهاد مجمع امور صنفي مربوط و تصويب كميسيون نظارت نسبت به ادغام اتحاديه مزبور اقدام مي‌گردد.

ماده31ـ ماده10ـ اتحاديه‌هاي صنفي موظفند بيست درصد مبالغ دريافتي خود را به موجب ماده يك اين آيين نامه را هر سه ماه يكبار به حساب مجمع امور صنفي واريز كنند.

ماده31ـ ماده11ـ اتحاديه‌هاي صنفي موظفند براساس بندهاي (ز) و (و) ماده 30 قانون نظام صنفي نسبت به تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن ( تا پايان خردادماه هر سال ) و تنظيم بودجه سال بعد ( تا پايان دي ماه هر سال ) به مجمع امور صنفي ذيربط جهت رسيدگي و تصويب اقدام نمايند.

ماده31ـ ماده12ـ كميسيون نظارت مربوط و مجمع امور صنفي ذيربط مكلفند به طور نوبه‌اي يا نمونه‌گيري، وضعيت درآمدها و هزينه‌هاي اتحاديه را با مراجعه به دفاتر مربوطه بررسي و در جلسات كميسيون نظارت گزارش نمايند.

ماده31ـ ماده13ـ اين آيين نامه در 13 ماده و 7 تبصره و در اجراي ماده 31 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ 10-05-1383 توسط وزير بازرگاني تصويب گرديد.

پايان

=================================

 

آيين نامه اجرايي ماده13ـ تبصره ـ ( انواع مشاغل تخصصي و فني )

ماده13ـ تبصره ـ ماده1ـ مشاغل تخصصي و فني تبصره ماده 13 قانون نظام صنفي بشرح ليست ذيل تعيين مي‌گردد:

ماده13ـ تبصره ـ ماده1ـ تبصره ـ آن دسته از مشاغل تخصصي و فني بر حسب ضرورت در آينده ايجاد مي‌گردد با تصويب وزير بازرگاني به ليست مشاغل فني موضوع ماده يك اضافه خواهد شد:

1ـ‌تعميركاران و توليدكنندگان الكترونيك  2ـ‌تعميركاران و توليدكنندگان الكتروموتور     3ـ‌تعميركاران و توليدكنندگان لوازم برقي  4ـ‌تعميركاران دوچرخه و موتورسيكلت    5ـ‌درودگران و مبلسازان    6ـ‌ذوب فلزات  7ـ‌سراجان  8ـ‌عكاسان و فيلمبرداران    9ـ‌كليشه و ليتوگراف مهر و چاپ پلاك   10ـ‌نانوايان ( نانهاي سنتي و حجيم و نيمه حجيم )    11ـ‌آرايشگران مردانه و زنانه    12ـ‌آهنكاران ساختمان ( درب و پنجره )    13ـ‌باطري‌ساز      14ـ‌تابلو و نئون پلاستيك     15ـ تزيينات داخل ساختمان     16ـ توليدكنندگان پوشاك و سيسموني   17ـ چاپخانه‌داران         18ـ خياط مردانه و زنانه    19ـ دارندگان اتوسرويس     20ـ تعميركنندگان ساعت     21ـ سازندگان و تعميركاران و فروشندگان طلا و جواهر     22ـ سيمانكار و موزاييك‌ساز   23ـ تعميركاران قفل و كليد    24ـ قناد و شيريني فروش و بستني       25ـ تعميركاران ماشينهاي سبك و سنگين ( مكانيسينهاي اتومبيل )    26ـ نقاشان اتومبيل  27ـ گلگير و رادياتورساز   28ـ پيراهن‌دوزان   29ـ عكاسان    30ـ سازندگان ظروف آلومينيوم         31ـ‌توليدكنندگان كالاي كشباف       32ـ تعميركارن سماور و چراغ   33ـ كفاشان دست‌دوز           34ـ نقاشان ساختمان     35ـ تعويض روغن، لاستيك و پنچرگيري      36ـ مسگران   37ـ صحافان و آلبوم‌ساز   38ـ تعميركاران انواع تلفن   39ـ تعميركاران ماشينهاي اداري و تحرير   40ـ تعميركنندگان رايانه   41ـ تشكدوزان   42ـ صنايع آلومينيوم درب و پنجره سازان   43ـ آهنسازان   44ـ تعميركاران و نصب كنندگان تاسيسات گرمايشي و سرمايشي ساختمان   45ـ لوله كشي آب و فاضلاب    46ـ تابلوسازان برق فشار قوي   47ـ تعميركاران عينك   48ـ حفر چاههاي عميق و نيمه عميق   49ـ ماشين‌ساز و فلزتراش   50ـ آهنگران اتومبيل   51ـ الكتريكي و سيم‌كشي ساختمان   52ـ درودگران و مبلسازان (تكرار رديف5)    53ـ خشكشويي و لباسشويي    54ـ تخليه‌چاه و نشت آب   55ـ تعميركاران چرخهاي خياطي و صنعتي    56ـ رنگ‌آميزي چوب و دكوراسيون    57ـ تعميركاران كيف و كفش    58ـ شيشه‌خم اتومبيل   59ـ قطعه‌ساز فايبرگلاس   60ـ قفل‌ساز اتومبيل    61ـ تعمير جكهاي هيدروليك    62ـ تعمير جلوبندي وسايط نقليه    63ـ تعمير انواع كمك‌فنر    64ـ چوب‌بري   65ـ تعمير انواع پمپ آب   66ـ خدمات و نصب دزدگير    67ـ الكتريكي صنعتي   68ـ اوراق‌كنندگان و اوراق‌فروشان اتومبيل    69ـ شيشه‌بران و آيينه‌كاران    70ـ ندافان    71ـ نصب ايزوگام    72ـ تعمير ماشينهاي كشاورزي   73ـ گلدوزي    74ـ لنت‌كوبي    75ـ لوسترسازي    76ـ اره و چاقو تيزكني    77ـ آسيابهاي سنگي سنتي   78ـ صابون سازان 79ـ كانال سازي   80ـ توليد انواع اگزوز   81ـ چادردوزان   82ـ توليد رشته آش   83ـ شكلات‌سازي   84ـ كابينت‌سازي   85ـ تانكرسازي   86ـ اطاقساز كاميون سبك   87ـ شومينه‌سازي   88ـ حلواساز و عصار   89ـ توليد لوله، بلوك و جدول سيماني    90ـ نبات و آبنبات ريزان   91ـ توليد انواع دفتر   92ـ ساخت ظروف استيل   93ـ منبت و معرق كاري   94ـ چرخكار و پرداخت كاري مسي    95ـ تعميركاران وسايل نفت‌سوز و گازسوز   96ـ نقشه‌كشي قالي    97ـ قاليشويان    98ـ حكاكي چيني‌جات  99ـ كوزه و گلدان‌ساز و ظروف سراميك    100ـ سازنده و فروشنده تزيينات سنگي    101ـ تعميركننده گيربكس و ديفرانسيل انواع موتور ( سبك و سنگين )   102ـ تانكرسازي    103ـ كمپرسي سازي    104ـ تريلي سازي    105ـ كانتينرسازي    106ـ منبع‌سازي    107ـ تعميرات موتور و قايق و لنج    108ـ تعمير و نگهداري و مونتاژ جرثقيل و چيلر     109ـ توليدكنندگان انواع صندلي خودرو و لوازم مربوط     110ـ كارگاه توليد و چاپ عكس رنگي (لابراتور عكاسي )  111ـ سازنده كوره‌هاي دوار با سوخت مايع ( مازوت ـ گازوييل ـ نفت‌سياه )    112ـ كارگاه توليد موادسازي اوليه كفش ( گرانول‌سازي )    113ـ تعمير اسلحه شكاري، ماهيگيري

ماده13ـ تبصره ـ ماده2ـ كميسيون هيات عالي نظارت مي‌تواند بر اساس درخواست كميسيونهاي نظارت شهرستانهاي كشور نسبت به اضافه نمودن برخي از مشاغل تخصصي و فني كه در شهرستانهاي خاص وجود دارد به ليست مزبور اقدام نمايد.

ماده13ـ تبصره ـ ماده3ـ افراديكه داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم فني ( كار و دانش ) در هر يك از رشته‌هاي فوق مي‌باشند جهت دريافت پروانه كسب از آزمون فني و تخصصي معاف مي‌باشند.

ماده13ـ تبصره ـ ماده4ـ اين آئين‌نامه در چهار ماده و يك تبصره و در اجراي تبصره ماده 13 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ 0000 به تصويب وزير بازرگاني رسيد.  

 

بازگشت

 

=================

دستورالعمل اجرايي تبصره يك ماده 21 قانون نظام صنفي ( ثبت اتحاديه ها در وزارت بازرگاني )

ماده21ـ تبصره1ـ ماده1ـ اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.

ماده21ـ تبصره1ـ ماده2ـ منظور از وزارت بازرگاني در اين دستورالعمل، سازمان بازرگاني استان‌ها مي‌باشد.

ماده21ـ تبصره1ـ ماده3ـ سازمان بازرگاني استان‌ها موظفند پس از برگزاري انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي شهرستان‌هاي تابعه استان، حداكثر ظرف مدت 20 روز نسبت به ثبت اتحاديه و صدور پروانه فعاليت اتحاديه اقدام نمايند.

ماده21ـ تبصره1ـ ماده4ـ انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي شهرستان‌هاي استان موظفند پس از برگزاري انتخابات اتحاديه‌ها و تعيين اعضاي هيات رييسه اتحاديه، مدارك زير را ظرف مدت يك هفته جهت ثبت اتحاديه به سازمان بازرگاني استان ارسال نمايند.   1ـ آگهي دعوت از داوطلبين عضويت در هيات مديره اتحاديه.   2ـ اسامي داوطلبين عضويت در هيات مديره اتحاديه.   3ـ اسامي داوطلبين عضويت در هيات مديره اتحاديه كه صلاحيت آن‌ها به تاييد كميته بررسي صلاحيت داوطلبين رسيده است.   4ـ صورتجلسه برگزاري انتخابات اتحاديه.   5ـ صورتجلسه تعيين سمت اعضاي هيات مديره اتحاديه كه در اجراي ماده 23 قانون نظام صنفي انجام گرديده است.

ماده21ـ تبصره1ـ ماده5ـ سازمان بازرگاني استان موظف است پس از دريافت مدارك فوق، مشخصات اتحاديه شامل نام اتحاديه ـ نوع فعاليت اتحاديه ـ اسامي اعضاي هيات مديره و سمت آن‌ها ـ آدرس و تلفن اتحاديه را در دفتر مخصوصي كه داراي شماره و تاريخ مي‌باشد ثبت نمايد.

ماده21ـ تبصره1ـ ماده6ـ سازمان بازرگاني استان پس از ثبت اتحاديه در دفتر مخصوص نسبت به صدور پروانه فعاليت اتحاديه طبق فرم پيوست و در پنج نسخه اقدام مي‌نمايد.

ماده21ـ تبصره1ـ ماده6ـ تبصره ـ نسخه اصلي پروانه فعاليت به اتحاديه صنف مربوط تسليم و يك نسخه در سازمان بازرگاني استان و يك نسخه در اداره بازرگاني شهرستان و يك نسخه نيز جهت دبيرخانه هيات عالي نظارت و يك نسخه جهت مركز اصناف و بازرگانان ارسال مي‌گردد.

ماده21ـ تبصره1ـ ماده7ـ اين دستورالعمل در هفت ماده و يك تبصره و در اجراي تبصره يك ماده 21 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ ............   توسط وزير بازرگاني تاييد گرديد.

 

 

ادامه ماده 21ـ تبصره1

 

بازگشت

 

آئين نامه اجرايي تبصره 4 ماده 21 قانون نظام صنفي

شيوه اداره امور واحدهاي صنفي در بخش ها

ماده21ـ تبصره4ـ ماده1ـ بر اساس تبصره4 ماده 21 قانون نظام صنفي، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي مستقر در بخش‌ها شامل صدور و تمدي پروانه كسب، نظارت بر فعاليت‌هاي واحدهاي صنفي، جلوگيري از تخلفات صنفي و ساير وظايف و مسووليت‌هاي تعيين شده براي واحدهاي صنفي، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي در قانون نظام صنفي به موجب اين آيين‌نامه مي‌باشد.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده2ـ كميسيون‌هاي نظارت مراكز استان‌ها موظفند با تشكيل جلساتي با حضور كليه بخشداران و شوراهاي اسلامي بخش كه در امر صدور و تمديد پروانه كسب براي واحدهاي صنفي مستقر در محدوده بخش‌ها اقدام مي‌نمايند موضوع چگونگي صدور پروانه كسب توسط اتحاديه‌هاي صنفي را با توجه به وضعيت جغرافيايي استان، توانايي اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي استان و ساير ملاحظات منطقه‌اي مورد رسيدگي قرار داده و به يكي از طرق ذيل اتخاذ تصميم نمايند.

 

طريقه اول صدور پروانه كسب توسط اتحاديه‌هاي صنفي در بخش‌ها :

ماده21ـ تبصره4ـ ماده3ـ مجامع امور صنفي مكلفند با همكاري اتحاديه‌هاي صنفي تحت پوشش خود در بخش‌هاي تابعه شهرستان كه بخشداري‌ها و يا شوراي اسلامي بخش نسبت به صدور پروانه كسب براي واحدهاي صنفي آنها اقدام مي‌نمودند، ايجاد نمايند.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده4ـ دفاتر مزبور مي‌بايست به منظور انجام كليه وظايف و مسووليت‌هايي كه اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي بر اساس قانون نظام صنفي و مقررات مربوط عهده‌دار مي‌باشند از پرسنل و امكانات و تجهيزات كافي برخوردار باشند.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده4ـ تبصره ـ كليه اتحاديه‌هاي صنفي شهرستان، موظفند جهت تامين هزينه‌هاي دفاتر ايجاد شده در بخش‌ها درصدي از درآمد ناخالص خود را طبق تصويب كميسيون نظارت به حساب مجمع امور صنفي ذيربط واريز نمايند.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده5ـ دفاتر مزبور موظفند درخواست‌هاي رسيده براي اخذ پروانه كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در دفتر مخصوص ثبت و رسيد آن را به متقاضي تسليم نمايند.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده6ـ بخشداري‌ها و شوراي اسلامي بخش كه قبلاً بر اساس ماده 56 قانون نظام صنفي مصوب 1368 نست به صدور پروانه جهت واحدهاي صنفي مستقر در بخش‌ها اقدام مي‌نمودند، موظفند پس از تشكيل دفاتر فوق نسبت به تحويل پرونده صنفي واحدهاي مزبور با نظارت نماينده سازمان بازرگاني استان به دفاتر فوق‌الذكر اقدام نمايند.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده7ـ شرايط و مدارك لازم جهت صدور پروانه كسب در بخش‌ها به شرح ذيل مي‌باشد:

ماده21ـ تبصره4ـ ماده7ـ1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران، در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده7ـ2ـ ارايه سند مالكيت و يا اجاره‌نامه رسمي و يا عادي و يا مبايعه‌نامه و يا احراز مالكيت طبق عرف محل.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده7ـ2ـ تبصره ـ دريافت تعهد محضري از دارندگان اجاره‌نامه عادي يا احراز مالكيت طبق عرف محل مبني بر پذيرش مسووليت حقوقي ناشي از آن.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده7ـ3ـ گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دايم و يا ارايه گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت تحصيلي يا پزشكي و همچنين دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و در مدت اعتبار آن وفق بند (6) و ماده 10 قانون نظام وظيفه و بندهاي (ج)، (د)، (ي) ماده 50 آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده7ـ4ـ ارايه گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده7ـ5ـ ارايه گواهي عدم سوء پيشينه

ماده21ـ تبصره4ـ ماده7ـ6ـ موافقت اداره نظارت بر اماكن عمومي ناجا.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده7ـ7ـ مدارك لازم دال بر دارا بودن صلاحيت فني براي مشاغل خاص بر اساس آئين‌نامه مربوط.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده7ـ7ـ تبصره ـ اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط به نام متقاضي كافي است.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده7ـ8ـ ارايه برگ سلامت و بهداشت شخصي و محل كسب از ادارات ذيربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني و بهداشتي و آرايشي مي باشند.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده7ـ9ـ فتوكپي شناسنامه عكس‌دار و در مورد اتباع بيگانه فتوكپي گذرنامه.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده7ـ10ـ عكس جديد 6 قطعه.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده8ـ دفاتر فوق موظفند با تشكيل پرونده جهت متقاضي كليه مدارك لازم جهت صدور پروانه كسب را تكميل و سپس پرونده مزبور را به منظور صدور پروانه كسب به اتحاديه صنف مربوط ارايه نمايند.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده8ـ تبصره ـ دفاتر فوق موظفند در صورت واجد شرايط نبودن متقاضي حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از دريافت مدارك مراتب را با ذكر دليل كتباً به متقاضي اعلام نمايند.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده9ـ اتحاديه‌هاي صنفي مكلفند پس از دريافت مدارك لازم نسبت به صدور پروانه كسب جهت متقاضي ظرف مدت يك هفته اقدام و نسبت به تحويل پروانه مزبور به دفاتر فوق جهت تسليم به متقاضي اقدام نمايند.

 

طريقه دوم صدور پروانه كسب توسط بخشداري يا ساير ادارات دولتي و سازمان‌هاي وابسته:

 

ماده21ـ تبصره4ـ ماده10ـ در صورتي كه اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي شهرستان‌ها بنا به عللي آمادگي لازم جهت انجام امور واحدهاي صنفي مستقر در بخش‌ها را دارا نباشند بر اساس تبصره بند (م) ماده 30 قانون نظام صنفي وظايف مزبور با اعلام اتحاديه‌ و تصويب هيات عالي نظارت به بخشداري‌ها و يا ساير ادارات دولتي و سازمان‌هاي وابسته واگذار مي‌شود.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده11ـ بخشداري و يا اداراتي كه مسووليت امور واحدهاي صنفي مستقر در بخش به آن‌ها واگذار گرديده موظفند با رعايت مواد 5، 7 و 9 اين آيين‌نامه نسبت به صدور پروانه كسب جهت متقاضيان اقدام نمايند.

 

موارد متفرقه :

ماده21ـ تبصره4ـ ماده12ـ در صورتي كه متقاضيان پروانه كسب در مورد عدم صدور پروانه و يا ابطال آن اعتراض داشته باشند و همچنين هرگونه اختلاف ناشي از اجراي قانون نظام صنفي بين دفاتر فوق و يا بخشداري‌ها و ادارات مربوطه با متقاضي پيش آيد مراتب به كميسيون نظارت مركز شهرستان اعلام مي‌شود كميسيون نظارت ظرف مدت يك ماه نظر خود را كتباً اعلام مي‌نمايد. نظر كميسيون مذكور در اين مورد لازم‌اجراست.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده13ـ دفاتر فوق و بخشداري و يا ادارات مربوط مي‌توانند براي صنوفي كه ضرورت برقراري حدود صنفي آن‌ها به تصويب هيات عالي نظارت رسيده، با توجه به عرف، جمعيت و شرايط محل از كميسيون نظارت مركز شهرستان، تقاضاي تعيين حدود صنفي نمايند.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده14ـ كليه دستگاه‌هايي كه اتحاديه‌ها و يا دفاتر فوق و يا بخشداري‌ها و يا ادارات مربوط براي صدور پروانه كسب از آن‌ها استعلام مي‌نمايند، موظفند ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهايي خود را اعلام نمايند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده15ـ ميزان حق عضويت ساليانه واحدهاي صنفي مستقر در بخش‌ها معادل پنجاه درصد (50%) حق عضويت واحدهاي صنفي در شهرها مي‌باشد.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده16ـ اتحاديه‌هاي صنفي، دفاتر فوق، بخشداري‌ها و يا ادارات دولتي و سازمان‌هاي وابسته به منظور صدور پروانه كسب جهت واحدهاي صنفي مستقر در بخش‌ها علاوه بر دريافت حق عضويت ساليانه مبلغي معادل سه برابر مبلغ حق عضويت تخصيصي هنگام صدور پروانه كسب از متقاضي دريافت مي‌نمايند.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده17ـ بخشداري‌ها و يا ادارات مربوط موظفند پس از صدور پروانه كسب يك نسخه از پروانه صادره را جهت صدور كارت عضويت به اتحاديه‌هاي مربوط در مركز شهرستان ارسال نمايند.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده17ـ تبصره ـ اتحاديه‌ها موظفند با دريافت يك چهارم حق عضويت ساليانه خود واحدهاي صنفي مزبور را به عضويت بپذيرند.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده18ـ دفاتر فوق يا، بخشداري‌ها و يا ادارات مربوط كه مسووليت صدور و تمديد پروانه كسب را عهده‌دار مي‌باشند، علاوه بر انجام وظايف مزبور، مسووليت كليه امور واحدهاي صنفي مستقر در بخش كه در قانون نظام صنفي تصريح گرديده عهده‌دار مي‌باشند.

ماده21ـ تبصره4ـ ماده19ـ اين آيين‌نامه در 19 ماده و 5 تبصره و در اجراي تبصره 4 ماده 21 قانون نظام صنفي تهيه و وسط وزير بازرگاني در تاريخ 12/10/1383 تصويب گرديد./ش

 

بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

=======================

آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي ـ انتخابات هيات مديره اتحاديه هاي صنفي

ماده22ـ تبصره3ـ ماده1ـ هر اتحاديه داراي هيات مديره‌آي خواهد بود كه طبق اين آيين‌نامه از بين افراد صنف با راي مخفي براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده1ـ تبصره ـ تعداد اعضاي هيات مديره اتحاديه‌هاي صنفي بر حسب تعداد اعضاي داراي پروانه كسب در آن اتحاديه به شرح زير خواهد بود.

تا 1000 نفر عضو     5 نفر اعضاي اصلي و دو نفر اعضاي علي‌البدل

از 1000 نفر به بالا   7 نفر اعضاي اصلي و سه نفر اعضاي علي‌البدل

ماده22ـ تبصره3 = شرايط انتخاب كنندگان

ماده22ـ تبصره3ـ ماده2ـ هر فرد صنفي كه داراي پروانه كسب در صنف مربوط باشد حق دارد در انتخابات هيات مديره اتحاديه آن صنف شركت نمايد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده3ـ براي شركت در انتخابات، ارايه اصل يا تصوير پروانه كسب و يا اصل كارت عضويت عكسدار كه در آن، مشخصات، شماره و تاريخ صدور پروانه كسب قيد شده باشد ضروري است.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده3ـ تبصره ـ هر فرد صنفي در انتخابات هيات مديره اتحاديه داراي يك حق راي خواهد بود، حتي در صورتيكه در همان صنف بيش از يك پروانه كسب داشته باشد.

ماده22ـ تبصره3 = شرايط انتخاب شوندگان

ماده22ـ تبصره3ـ ماده4ـ داوطلبان عضويت در هيات مديره اتحاديه بايد داراي شرايط زير باشند.   1ـ تابعيت و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران.    2ـ‌ ارايه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري.    3ـ نداشتن سابقه ورشكستگي به تقصير يا تقلب.   4ـ عدم وابستگي به رژيم گذشته، احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي.    5ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقي.    6ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم يا معادل آن براي داوطلبان جديد و دارا بودن مدرك تحصيلي پايان تحصيلات دوره راهنمايي جهت افرادي كه سابقه عضويت در هيات مديره اتحاديه را دارا مي‌باشند در شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، اهواز و شيراز.   داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي جهت داوطلبان جديد و نيز داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان تحصيلات ابتدايي براي افراديكه سابقه عضويت در هيات مديره اتحاديه را دارا مي‌باشند در ساير شهرهاي كشور.     7ـ‌ حداكثر سن داوطلب در زمان ثبت نام نبايد بيش از 65 سال تمام باشد. 

ماده22ـ تبصره3ـ ماده4ـ بند7ـ تبصره1ـ بمنظور بهره‌گيري از تجارب افراد صنفي قديمي و صاحب نام در اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي كشور كه فقط شرايط مندرج در بندهاي 6و7 مي‌باشند در تهران كميته‌اي به مسئوليت معاون توسعه بازرگاني داخلي و با عضويت دبيرهيات عالي نظارت، رييس مجمع امور صنفي مربوط، و رييس اداره اماكن نيروي انتظامي و در ساير شهرستان‌ها كميته مذكور به مسئوليت رييس سازمان بازرگاني استان و يا رييس اداره بازرگاني شهرستان و با عضويت سه نفر نمايندگان كميسيون نظارت و رييس مجمع امور صنفي ذيربط تشكيل و حداكثر دو نفر از داوطلبان را كه سابقه عضويت در هيات مديره اتحاديه را دارا بوده، ليكن از نظر سن و يا تحصيلات واجد شرايط نباشند را بمنظور شركت در انتخابات تاييد نمايد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده4ـ بند7ـ تبصره2ـ افراد موضوع تبصره 1 فقط براي يك دوره مي‌توانند در هيات مديره اتحاديه عضويت يابند.

8ـ ارايه پروانه كسب معتبر دايم. 

ماده22ـ تبصره3ـ ماده4ـ بند8ـ تبصره1ـ پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه اعتبار آن منقضي نگرديده باشد، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده باشد، واحد صنفي فعال باشد و مكان واحد صنفي تغيير نيافته باشد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده4ـ بند8ـ تبصره2ـ تطبيق شرايط مندرج در ماده فوق و اعلام نظر قطعي بر عهده كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني وزارت كشور و وزارت دادگستري مي‌باشد كه با استعلام از مراجع قضايي ذي‌صلاح، اداره اطلاعات، اداره اماكن عمومي نيروي انتظامي و مجمع امور صنفي مربوط حداكثر ظرف مدت 30 روز از زمان دريافت فهرست داوطلبان نظر خود را به انجمن نظارت بر انتخابات اعلام نمايد. عدم اعلام نظريه در مهلت مذكور به منزله تاييد صلاحيت داوطلبين مي‌باشد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده4ـ بند8ـ تبصره3ـ در صورت رد صلاحيت هر كدام از داوطلبان، انجمن نظارت موظف است حداكثر پانزده روز پيش از انتشار آگهي انتخابات مراتب را كتباً به اطلاع داوطلب رد صلاحيت شده برساند. در صورت ارايه مدارك مثبته از ناحيه شخص رد صلاحيت شده و تاييد كميته فوق كانديداتوري نامبرده بلامانع خواهد بود.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده5ـ كميسيون نظارت در هر شهرستان مكلف است به منظور انجام انتخابات هيات مديره اتحاديه‌هاي صنفي، انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي مركب از اشخاص زير تشكيل دهد. 1ـ‌ نماينده وزارت بازرگاني با ابلغ معاون توسعه بازرگاني داخلي بعنوان رييس انجمن.   نماينده مجمع امور صنفي صنوف توليدي ـ خدمات فني يا   توزيعي ـ خدماتي يا مجمع امور صنفي مشترك حسب مورد.   نماينده استانداري در مراكز استان‌ها و فرمانداري در ساير شهرستان‌هاي هر استان.  

ماده22ـ تبصره3ـ ماده5ـ تبصره1ـ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است 6 ماه قبل از پايان عمر قانوني هيات مديره هر اتحاديه دستور انجام انتخابات آن اتحاديه را به انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي صادر نمايد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده5ـ تبصره2ـ رييس انجمن نظارت حداقل 48 ساعت قبل از تصميم‌گيري در خصوص انتخابات هر اتحاديه مراتب را به اطلاع نماينده مجمع امور صنفي جهت هماهنگي با اتحاديه صنف مربوط خواهد رساند.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده5ـ تبصره3ـ محل استقرار انجمن نظارت توسط رييس كميسيون نظارت و محل اخذ راي توسط رييس انجمن نظارت با هماهنگي اتحاديه صنف ذيربط تعيين خواهد گرديد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده6ـ پس از تشكيل انجمن نظارت رييس كميسيون نظارت از طريق صدور آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي و يا وسايل مقتضي ديگر تشكيل انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها را اعلام مي‌نمايد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده7ـ جلسات انجمن نظارت با حضور رييس و يك نفر از اعضاي رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با 2 راي معتبر خواهد بود.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده8ـ انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي مكلف است پس از صدور دستور انجام انتخابات از سوي رييس كميسيون نظارت حداكثر ظرف مدت يك هفته انتخابات آن اتحاديه را از طريق صدور آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي يا وسايل مقتضي ديگر اعلام نمايد و از داوطلبان عضويت در هيات مديره اتحاديه‌هاي صنفي دعوت نمايد ظرف مدت يك ماه جهت ثبت نام و تكميل فرم‌هاي مربوطه شخصاً به دفتر انجمن نظارت مراجعه نمايند.

ضمناً اتحاديه‌هاي صنفي نيز موظفند تاريخ و محل ثبت نام داوطلبين عضويت در هيات مديره اتحاديه را به تمام واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب اعلام نمايند.

در صورت ضرورت انجمن نظارت بر انتخابات مي‌تواند حداكثر دو بار مهلت كانديداتوري را در هر نوبت به مدت 14 روز تمديد نمايد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده8ـ تبصره1ـ پرسشنامه مخصوص داوطلبان شامل نام، نام‌خانوادگي، نام پدر، شماره و محل صدور شناسنامه، تاريخ و محل تولد، نشاني محل كار و سكونت، سوابق صنفي و اجتماعي خواهد بود.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده8ـ تبصره2ـ در صورتي كه تعداد داوطلبان ثبت نام شده در اتحاديه‌هاييكه كمتر از هزارنفر عضو دارند كمتر از 9 نفر و در اتحاديه‌هاييكه بيش از هزار نفر عضو دارند كمتر از 12 نفر باشد، بر اساس اعلام انجمن نظارت و تصويب كميسيون نظارت تعداد 3 نفر از اعضاي واجد شرايط صنف مزبور با پيشنهاد مجمع امور صنفي ذي‌ربط براي مدت شش‌ماه جهت سرپرستي اتحاديه منصوب مي‌گردند. افراد مزبور موظفند پس از انتصاب بلافاصله اقدامات لازم بمنظور برگزاري انتخابات اتحاديه را فراهم نمايند.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده8ـ تبصره3ـ در صورتيكه به هر دليل هيات سرپرستي موفق به برگزاري انتخابات هيات مديره ظرف مهلت شش ماه دوران تصدي خود نگردد، بنابر پيشنهاد مجمع امور صنفي ذي‌ربط و تصويب كميسيون نظارت نسبت به انتصاب افراد جديد بعنوان هيات سرپرستي براي يك دوره شش ماهه اقدام خواهد شد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده9ـ انجمن نظارت پس از دريافت فهرست داوطلبان حائز شرايط از وزارت بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته قبل از انتخابات آگهي انتخابات را كه حاوي نكات زير است صادر مي‌نمايد و به وسيله درج در روزنامه كثيرالانتشار و يا درج در هفته‌نامه‌هاي قانوني و نشريات محلي و يا به هر وسايل مقتضي قانوني ديگر به اطلاع افراد صنفي مي‌رساند: نشاني كامل محل اخذ راي.   روز و ساعت شروع و پايان اخذ راي.   تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل

اتحاديه صنف مربوط موظف است آگهي مزبور را كه توسط انجمن نظارت بر انتخابات تهيه گرديده است به كليه اعضاي داراي پروانه كسب اتحاديه اعلام نموده و نتيجه اقدامات را به انجمن نظارت اعلام نمايد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده9ـ تبصره ـ انجمن نظارت موظف است صورت اسامي داوطلبان را به همراه عكس آنها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا به تعداد كافي تكثير نموده و در محوطه اخذ راي در محل‌هايي كه در انظار عمومي قرار دارد الصاق نمايد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده10ـ انتخابات هر اتحاديه صنفي در يك روز انجام مي‌شود.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده11ـ هر اتحاديه صنفي مكلف است فهرست اسامي افرادي كه داراي پروانه كسب در آن اتحاديه مي‌باشد را بر حسب حروف الفبا در دو نسخه تهيه و پس از تاييد مجمع امور صنفي مربوط تا 72 ساعت قبل از اخذ راي به دفتر انجمن نظارت تسليم نمايد. در صورت مخدوش بودن فهرست برابر مقررات با متخلفين رفتار خواهد شد.

ماده22ـ تبصره3ـ كيفيت اخذ راي

ماده22ـ تبصره3ـ ماده12ـ هنگام شروع اخذ راي رييس انجمن نظارت در حضور اعضاي انجمن و مدعوين جلسه صندوق راي را باز نموده و خالي بودن آن را نشان مي‌دهد سپس در حضور جمع درب صندوق را بسته و به مهر انجمن ممهور مي‌نمايد و صندوق راي تا هنگام استخراج آرا نبايد باز شود.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده13ـ افراد صنفي واجد شرايط انتخاب كننده، شخصاً در محل انتخابات حاضر شده و با توجه به صورت اسامي داوطلبان كه در محل اخذ راي الصاق شده است راي مخفي خود را نوشته و در حضور اعضاي انجمن نظارت به صندوق خواهند ريخت.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده13ـ تبصره ـ دادن وكالت و يا اعزام نماينده براي دادن راي ممنوع است.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده14ـ انجمن نظارت مكلف است هنگام اخذ راي بدواً اصل يا تصوير پروانه كسب يا كارت عضويت عكس‌دار هر يك از راي دهندگان را ملاحظه و با صورتهاي رسيده ( موضوع ماده 11 اين آئين نامه) مطابقت داده و در صورت تطابق علامت گذارده و اجازه دهد كه فرد صنفي راي خود را به صندوق بريزد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده15ـ امر انتخابات اتحاديه پس از صدور آگهي انتخابات تعطيل نميگردد، در صورت عدم حضور اعضاي انجمن نظارت كه منجر به عدم حصول اكثريت شود مراتب به رييس كميسيون نظارت اعلام مي‌شود تا با رعايت مقررات اين آيين‌نامه جانشين عضو يا اعضاي غايب را تا حصول اكثريت تعيين و معرفي نمايد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده15ـ تبصره ـ در صورتي كه در محل انتخابات به دليل ايجاد تشنج و عدم امنيت امر انتخابات بنابر تشخيص دو نفر از اعضاي انجمن غير ممكن باشد انتخابات تعطيل و حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به برگزاري انتخابات مجدد اقدام مي‌گردد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده16ـ هر گونه تبليغات در محل اخذ راي ممنوع است. رييس انجمن نظارت مي‌تواند دستور اخراج فرد يا افراد متخلف را از محل انتخابات صادر نمايد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده17ـ ورود به محل انتخابات براي افراد غيرصنفي و يا كاركنان اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي ممنوع است مگر با در دست داشتن كارت ورودي كه از طرف رييس انجمن نظارت صادر شده باشد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده18ـ نيروي انتظامي به درخواست رييس انجمن نظارت بر انتخابات همكاري لازم را در برقراري نظم جلسات راي گيري به عمل خواهند آورد.

ماده22ـ تبصره3ـ استخراج آرا

ماده22ـ تبصره3ـ ماده19ـ رييس انجمن نظارت پس از پايان مهلت اخذ راي بلافاصله صندوق اخذ راي را با حضور اعضاي انجمن و حاضران در جلسه باز و شمارش آرا آغاز خواهد شد و نتيجه آراي ماخوذه صورتجلسه مي‌شود.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده20ـ آراي ماخوذه توسط اعضاي انجمن شمارش و تعداد آن با عده راي دهندگان تطبيق داده مي‌شود. در صورتي كه تعداد برگ‌هاي راي ماخوذه از تعداد راي دهندگان بيشتر باشد برگه‌هاي راي اضافي به عنوان راي باطله محسوب شده و ساير آرا شمارش خواهند شد. اما چنانچه تعداد آراي ماخوذه كمتر از تعداد راي‌دهندگان باشد آراي ماخوذه شمارش و نتيجه در صورتجلسه منعكس خواهد شد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده21ـ رييس و يكي ار اعضاي انجمن آراي ماخوذه را با صداي بلند قرائت، عضو ديگر انجمن اسامي را به همان ترتيبي كه خوانده مي‌شود در مقابل اسامي كانديداها ثبت كرده و آراي نهايي هر يك از كانديداها را استخراج مي‌كند.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده22ـ هر گاه در برگ راي بيش از حد مقرر اسم نوشته شده باشد اسامي به ترتيب رديف و به تعداد كانديداهاي مورد نياز معتبر تلقي خواهد شد و زائد بر آن فاقد اعتبار بوده و قرائت نخواهد گرديد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده23ـ رييس انجمن نظارت حداكثر 24 ساعت پس از پايان شمارش آرا نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي ماخوذه هر يك از داوطلبان و منتخبين را به طور مكتوب به اطلاع اتحاديه صنفي ذيربط رسانده و يك نسخه از صورتجلسه نهايي را براي رييس كميسيون نظارت شهرستان محل اخذ راي ارسال مي‌نمايد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده23ـ تبصره1ـ در صورت تساوي آرا دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب تعداد افراد مورد نياز از طريق قرعه‌كشي توسط انجمن نظارت صورت مي‌گيرد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده23ـ تبصره2ـ در صورتيكه نام خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبين يكي باشد و در برگ راي فقط نام‌خانوادگي قيد گرديده باشد مجموع اينگونه آرا بطور مساوي بين داوطلبين هم‌نام تقسيم گردد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده23ـ تبصره3ـ انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يك‌سوم اعضا و در دور دوم با حضور حداقل يك‌چهارم اعضا رسميت مي‌يابد. در صورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم كميسيون نظارت مكلف است تا زمان برگزاري انتخابات هيات مديره جديد، با تشكيل هيات سرپرستي از بين اعضاي همان صنف كه توسط مجمع امور صنفي معرفي شوند. افراد واجد شرايط قانوني براي اداره امور اتحاديه را به طور موقت منصوب كند.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده23ـ تبصره4ـ كليه هزينه‌هاي مربوط به انتخابات هر يك از اتحاديه‌هاي صنفي توسط آن اتحاديه پرداخت خواهد شد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده24ـ رييس انجمن نظارت مكلف است كليه برگ‌هاي راي ماخوذه را به مدت شش‌ماه پس از انجام انتخابات نگهداري كرده سپس در حضور اعضاي انجمن نظارت امحاء نمايد.

ماده22ـ تبصره3ـ رسيدگي به شكايات

ماده22ـ تبصره3ـ ماده25ـ چنانچه در حين برگزاري انتخابات و يا پس از برگزاري انتخابات هر يك از افراد صنفي نسبت به سوء جريان و نحوه انتخابات معترض باشند مي‌توانند ظرف مدت سه روز شكايت خود را كتباً با ذكر دليل و ارايه مدارك لازم به انجمن نظارت تسليم نمايند.

انجمن نظارت مكلف است ظرف ده روز پس از دريافت شكايت موضوع را رسيدگي نمايد. هر گاه شكايت وارد تشخيص داده شد راي و تصميم انجمن نظارت در اين مورد قطعي خواهد بود. در صورتي كه شكايت وارد تشخيص داده نشود اعتبارنامه‌هاي منتخبين با امضاي اكثريت اعضاي انجمن صادر مي‌گردد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده26ـ چنانچه ظرف مدت سه روز پس از برگزاري انتخابات شكايتي نسبت به صلاحيت داوطلبان و يا عملكرد انجمن نظارت بر انتخابات به دبيرخانه هيات عالي نظارت واصل شود و از طرف دبيرخانه وارد تشخيص داده شود، دبيرخانه ضمن اعلام توقف صدور اعتبارنامه منتخبين به انجمن نظارت، حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت شكايت مذكور نظر كارشناس خود را به هيات عالي عالي نظارت منعكس خواهد كرد. تا هيات مزبور مطابق بند (ب) ماده 55 قانون نظام صنفي تصميم نهايي را اتخاذ نمايد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده27ـ پس از صدور اعتبارنامه‌ها، رييس كميسيون نظارت و يا نماينده ايشان ظرف مدت پانزده روز از اعضاي هيات مديره منتخب دعوت بعمل مي‌آورد كه اولين جلسه خود را با حضور وي و اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات تشكيل دهند. در آن جلسه هيات مديره اتحاديه‌ها از ميان خود يك نفر را به عنوان رييس، يك نفر را به عنوان بازرس، يك نفر را به عنوان خزانه‌دار و يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مي‌كنند.

در اتحاديه‌هايي كه اعضاي هيات مديره آن 7 نفر است، 2 نفر نايب رييس و 2 نفر يازرس خواهند بود.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده27ـ تبصره1ـ افراد صنفي به هيچ وجه نمي‌توانند تواماً عضو هيات مديره دو و يا بيشتر از دو اتحاديه باشند.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده27ـ تبصره2ـ انجمن نظارت مكلف است پس از انجام انتخابات داخلي مراتب را با ذكر اسامي و سمت اعضاي هيات مديره به مجمع امور صنفي ذيربط اعلام نمايد.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده28ـ در صورتي كه به دليل استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر و يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضايي از هيات مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌البدل، آن هيات ار حد نصاب موضوع ماده 24 قانون نظام صنفي خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. كميسيون نظارت موظف است تا زمان برگزاري انتخابات، افراد واجد شرايط همان صنف كه از سوي مجمع امور صنفي معرفي مي‌شوند را به عنوان اعضاي جايگزين به صورت اصلي يا علي‌البدل منصوب نمايد. اگر كمتر از 2 سال از ماموريت هيات مديره مانده باشد، مدت ماموريت اعضاي جايگزين تا پايان دوره ادامه خواهد يافت.

افراد منصوب شده داراي كليه اختيارات، حقوق و تكاليف هيات مديره، به استثناي عضويت در هيات رييسه مجمع امور صنفي خواهند بود.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده29ـ پس از صدور اعتبار نامه‌ها اعضاي هيات مديره قبلي موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به تحويل و تحول اموال اتحاديه اعم از منقول و غير منقول با حضور نمايندگان انجمن نظارت و مجمع امور صنفي ذيربط به هيات مديره جديد اقدام نمايند.

ماده22ـ تبصره3ـ ماده30ـ اين آيين‌نامه در 30 ماده و 22 تبصره در تاريخ ........ توسط وزير بازرگاني تصويب گرديد. 9/ش

 

بازگشت

 

آيين نامه اجرايي ماده 28 قانون نظام صنفي

تعطيل موقت واحدهاي صنفي

ماده28ـ ماده1ـ واحد صنفي تنها در موارد زير به طور موقت از يك هفته تا شش‌ماه تعطيل مي‌گردد.

ماده28ـ ماده1ـ الف ـ اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آن‌چه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.

ماده28ـ ماده1ـ ب ـ تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كه به تشخيص هيات عالي نظارت موجب عسروحرج براي مصرف كننده مي‌شود.

ماده28ـ ماده1ـ ب ـ تبصره ـ تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است.

ماده28ـ ماده1ـ ج ـ عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه بر اساس ضوابطي كه در آيين‌نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.

ماده28ـ ماده1ـ د ـ عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيات عالي و كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.

ماده28ـ ماده1ـ هـ ـ عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب قانون نظام صنفي.

ماده28ـ ماده1ـ هـ ـ تبصره ـ تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است.

ماده28ـ ماده2ـ هر فرد صنفي كه به شغل يا مشاغل ديگري در محل كسب خود غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است مبادرت نمايد به ترتيب ذيل اقدام مي‌گردد.

ماده28ـ ماده2ـ الف ـ براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده واحد صنفي و 15 روز فرصت براي برگشت به شغل قيد شده در پروانه.

ماده28ـ ماده2ـ ب ـ براي بار دوم تعطيل محل كسب به مدت يك‌هفته و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

ماده28ـ ماده2ـ ج ـ براي بار سوم تعطيل محل كسب به مدت دوماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

ماده28ـ ماده2ـ د ـ براي بار چهارم تعطيل محل كسب به مدت شش‌ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

ماده28ـ ماده2ـ د ـ تبصره1ـ چنانچه فعاليت واحد صنفي در مشاغل ديگري به غير از آن‌چه در پروانه قيد شده مربوط به اتحاديه ديگري باشد اتحاديه فوق ابتدا مراتب را كتباً به اتحاديه‌اي كه پروانه كسب واحد فوق را صادر نموده اعلام مي‌نمايد تا ضمن رسيدگي حداكثر ظرف مدت پانزده روز نتيجه اقدامات قانوني را طبق ماده 2 اين آيين‌نامه به اتحاديه مزبور منعكس نمايد. در غير اين‌صورت اتحاديه مزبور مجاز به اجراي ماده 27 قانون نظام صنفي براي واحد فوق خواهد بود.

ماده28ـ ماده2ـ د ـ تبصره2ـ اتحاديه‌هاي مربوط موظفند يك نسخه از رونوشت مكاتبات في‌مابين را جهت اطلاع به مجامع امور صنفي ذيربط ارسال نمايند. در صورت اختلاف في‌مابين اتحاديه‌ها نظر مجامع امور صنفي ملاك خواهد بود.

ماده28ـ ماده3ـ هر واحد صنفي كه بنا به احتياج شخصي يا ضروري قصد تعطيل موقت محل كسب خود را بيش از پانزده روز در سال داشته باشد، بايد كتباً مراتب به اتحاديه مربوط اعلام شده و موافقت اتحاديه را كسب نمايد.

ماده28ـ ماده4ـ براي افراد صنفي كه واحد خود را بدون عذر موجه به صورت غير مجاز و زايد بر مدت معين شده در ماده 3 اين آيين‌نامه تعطيل نمايند به شرح زير اقدام مي‌گردد.

ماده28ـ ماده4ـ الف ـ براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده صنفي.

ماده28ـ ماده4ـ ب ـ براي بار دوم يك‌ماه تعطيل محل كسب و درج در پرونده صنفي

ماده28ـ ماده4ـ ج ـ براي بار سوم در ظرف يك‌سال 3 ماه تعطيل محل كسب و درج در پرونده صنفي.

ماده28ـ ماده4ـ د ـ براي بار چهارم در ظرف يك‌سال، شش‌ماه تعطيل محل كسب و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

ماده28ـ ماده4ـ د ـ تبصره ـ واحدهاي صنفي نانوايي در مورد تعطيل محل كسب ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مراجع قانوني خاص مي‌باشند.

ماده28ـ ماده5ـ هر يك از اعضا اتحاديه كه نسبت به پرداخت حق عضويت سالانه برابر مفاد آيين‌نامه مربوط اقدام ننمايد ظرف مدت پانزده روز با الاغ كتبي از طرف اتحاديه مربوط مكلف به پرداخت خواهد شد، چنانچه در خاتمه مهلت تعيين شده در اخطار كماكان حق عضويت را نپردازد به مدت يك‌ماه محل كسب عضو متخلف تعطيل و در خاتمه مدت مزبور، در صورت عدم پرداخت حق عضويت، موجب تعطيل محل كسب به مدت دوماه مي‌گردد.

ماده28ـ ماده5 ـ تبصره ـ هرگاه از لحاظ ميزان حق عضويت بين فرد صنفي و اتحاديه مربوط اختلاف باشد موضوع در مجمع امور صنفي ذيربط مطرح و نظر مجمع در اين مورد لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده28ـ ماده6 ـ هر واحد صنفي كه مصوبات و دستورات قانوني هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت را كه به وسيله اتحاديه ابلاغ شده است اجرا ننمايد به طريق ذيل اقدام مي‌گردد.

ماده28ـ ماده6 ـ الف ـ براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده واحد صنفي.

ماده28ـ ماده6 ـ ب ـ براي براي بار دوم تعطيل محل كسب براي مدت پانزده روز.

ماده28ـ ماده6 ـ ج ـ براي بار سوم تعطيل محل كسب براي مدت سه‌ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

ماده28ـ ماده6 ـ د ـ براي بار چهارم تعطيل محل كسب به مدت سه‌ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

ماده28ـ ماده6 ـ د ـ تبصره ـ در صورت اعتراض فرد صنفي، تشخيص عدم اجرا به عهده مجمع امور صنفي است.

ماده28ـ ماده7ـ هر فرد صنفي كه نسبت به اجراي تكاليف مقرر در قانون نظام صنفي عمل ننمايد و جهت عدم اجراي آن تكليف در فصل هشتم قانون مزبور جريمه‌اي تعيين نگرديده باشد به ترتيب ذيل عمل مي‌گردد.

ماده28ـ ماده7ـ الف ـ براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده واحد صنفي.

ماده28ـ ماده7ـ ب ـ براي بار دوم تعطيل محل كسب براي مدت 10 روز.

ماده28ـ ماده7ـ ج ـ براي بار سوم تعطيل محل كسب براي مدت يك‌ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

ماده28ـ ماده7ـ د ـ براي بار چهارم تعطيل محل كسب به مدت سه‌ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

ماده28ـ ماده8ـ عدم اجراي ضوابط انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس قانون و مقررات نظام صنفي واحدهاي صنفي را ملزم به رعايت آن مي‌نمايد به شرح ذيل اقدام مي‌گردد:

ماده28ـ ماده8ـ الف ـ براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده واحد صنفي.

ماده28ـ ماده8ـ ب ـ براي بار دوم تعطيل محل كسب براي ودت ده روز.

ماده28ـ ماده8ـ ج ـ براي بار سوم تعطيل محل كسب براي مدت يك‌ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه

ماده28ـ ماده8ـ د ـ براي بار چهارم تعطيل محل كسب براي مدت سه‌ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

ماده28ـ ماده9ـ كليه احكام قضايي صادره از سوي مقامات قضايي جهت تعطيلي و پلمپ واحد صنفي راساً توسط مامورين ادارات نظارت بر اماكن عمومي ناجا به مورد اجرا گذارده خواهد شد و مراتب به اتحاديه صنف مربوط اعلام مي‌گردد.

ماده28ـ ماده10ـ اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي موظفند گزارشات ادارات اماكن نيروي انتظامي را در خصوص تخلفات صنفي واحدهاي صنفي دريافت و مورد رسيدگي و اقدام قانوني قرار دهند.

ماده28ـ ماده11ـ تعطيل موقت واحدهاي صنفي با اعلام اتحاديه، از طريق نيروي انتظامي در اختيار مجامع امور صنفي و به همراه نماينده مجمع مربوطه انجام مي‌گيرد.

ماده28ـ ماده11ـ تبصره ـ قبل از پلمپ واحدهاي متخلف از 10 تا 20 روز به دايركننده مهلت داده مي‌شود كه كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.

ماده28ـ ماده12ـ هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي‌شود مي‌تواند به كميسيون نظارت شكايت كند نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دوهفته اعلام خواهد شد لازم‌الاجرا است.

ماده28ـ ماده13ـ واحدهاي صنفي كه به تعطيل موقت محل كسب محكوم مي‌شوند چنانچه پس از پايان مدت تعطيلي حداكثر تا 6 ماه نسبت به افتتاح واحد صنفي خود اقدام ننمايند اعراض از كسب تلقي گرديده و پروانه كسب آنان بطور دايم لغو مي‌گردد.

ماده28ـ ماده13ـ تبصره1ـ  در صورت تكرار تخلفات موضوع اين آيين‌نامه توسط فرد صنفي بيش از چهار بار در طول يك‌سال و اعمال مجازات‌هاي تعيين شده، با اعلام اتحاديه ذيربط و تاييد مجمع امور صنفي مربوط پروانه كسب واحد صنفي لغو مي‌گردد.

ماده28ـ ماده13ـ تبصره2ـ در موارديكه پروانه كسب فرد صنفي به طور دايم لغو مي‌گردد، در صورت درخواست پروانه كسب مجدد از اتحاديه ذيربط، عضو جديد شناخته مي‌شود.

ماده28ـ ماده14ـ اتحاديه‌ها موظفند رونوشت احكام صادره در خصوص تعطيل واحد صنفي را جهت قطع سهميه كالا و مواد اوليه و خدمات در طول مدت تعطيل به شركت تعاوني صنف يا ساير سازمان‌هاي مربوطه منعكس نمايند.

ماده28ـ ماده15ـ اتحاديه‌هاي صنفي ملزم به اجراي مفاد مفاد اين آيين‌نامه در خصوص تعطيل موقت يا دايم محل كسب و همچنين لغو پروانه بوده، نظارت و پيگيري در اجراي اين امر به عهده مجمع امور صنفي ذيربط مي‌باشد.

ماده28ـ ماده16ـ اين آيين‌نامه در 16 ماده و 10 تبصره در اجراي ماده 28 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ  ......... به تصويب وزير بازرگاني رسيد. /ش

پايان             بازگشت به ماده 28

شروع برنامه

==========================

دستورالعمل اجرايي تبصره يك ماده 32 قانون نظام صنفي

( ثبت مجامع امور صنفي در وزارت بازرگاني )

ماده32ـ تبصره1ـ ماده1ـ مجمع امور صنفي داراي شخصيت حقوقي و غير انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.

ماده32ـ تبصره1ـ ماده2ـ منظور از وزارت بازرگاني در اين دستورالعمل، دبيرخانه هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور است.

ماده32ـ تبصره1ـ ماده3ـ سازمان بازرگاني استان‌ها و ادارات بازرگاني شهرستان‌ها موظفند پس از برگزاري انتخابات مجامع امور صنفي شهرستان‌هاي كشور حداكثر ظرف مدت يك هفته    مدارك زير را جهت ثبت مجمع امور صنفي به دبيرخانه هيات عالي نظارت ارسال نمايند. 1ـ آگهي دعوت از داوطلبين عضويت در هيات رييسه مجمع امور صنفي توسط كميسيون نظارت شهرستان مربوط.  2ـ اسامي داوطلبان عضويت در هيات رييسه مجمع امور صنفي كه ثبت نام نموده‌اند.   3ـ صورتجلسه برگزاري انتخابات هيات رييسه مجمع امور صنفي كه به امضاي اعضاي هيات نظارت بر انتخابات رسيده است.

ماده32ـ تبصره1ـ ماده4ـ دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است پس از دريافت مدارك فوق، مشخصات مجمع، شامل نام مجمع امور صنفي، تاريخ برگزاري انتخابات مجمع، اسامي اعضاي هيات رييسه و سمت آن‌ها و آدرس و تلفن مجمع امور صنفي را در دفتر مخصوصي كه داراي شماره و تاريخ مي‌باشد ثبت نمايد.

ماده32ـ تبصره1ـ ماده5ـ دبيرخانه هيات عالي نظارت پس از ثبت مجمع امور صنفي در دفتر مخصوص اقدام به صدور پروانه فعاليت مجمع طبق فرم پيوست و در پنج نسخه مي‌نمايد.

ماده32ـ تبصره1ـ ماده5ـ تبصره ـ نسخه اصلي پروانه فعاليت به مجمع امور صنفي مربوطه تسليم و يك نسخه در دبيرخانه هيات عالي نظارت و يك نسخه جهت سازمان بازرگاني و يك نسخه جهت اداره بازرگاني شهرستان مربوط ارسال مي‌گردد.

ماده32ـ تبصره1ـ ماده6ـ اين دستورالعمل در شش ماده و يك تبصره و در اجراي تبصره يك ماده 32 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ 31-05-1383  توسط وزير بازرگاني تصويب گرديد.

پايان           بازگشت به ماده32ـ بندج ـ تبصره1                           شروع برنامه

====================================

آيين نامه اجرايي انتخابات هيات رييسه مجامع امور صنفي

موضوع ماده 36 قانون نظام صنفي

ماده36ـ بند1ـ ماده1ـ بر اساس ماده 23 قانون نظام صنفي، رييس هيات وديره اتحاديه صنفي به عنوان نماينده رسمي آن اتحاديه در مجمع امور صنفي مي‌باشد كه اتحاديه مزبور بايد ظرف مدت 10 روز پس از تعيين اعضاي هيات رييسه نسبت به معرفي وي به كميسيون نظارت اقدام نمايد.

ماده36ـ بند1ـ ماده2ـ كميسيون نظارت به منظور برگزاري انتخابات هيات رييسه مجمع امور صنفي مكلف است هيات نظارت بر انتخابات را مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت كشور و مجمع امور صنفي ذي‌ربط تشكيل دهد.

ماده36ـ بند1ـ ماده2ـ تبصره1ـ نماينده وزارت بازرگاني رييس هيات نظارت خواهد بود.

ماده36ـ بند1ـ ماده2ـ تبصره2ـ نماينده مجمع امور صنفي در هيات نظارت نمي‌تواند كانديداي هيات رييسه مجمع جديد باشد.

ماده36ـ بند1ـ ماده2ـ تبصره3ـ جلسات هيات نظارت با حضور حداقل دو نفر رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با دو راي معتبر خواهد بود.

ماده36ـ بند1ـ ماده2ـ تبصره4ـ دبيرخانه هيات عالي نظارت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه انتخابات هيات رييسه مجامع امور صنفي سراسر كشور همزمان و حداكثر ظرف مهلت يك‌ماه برگزار گردد.

ماده36ـ بند1ـ ماده3ـ كميسيون نظارت از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا به وسايل مقتضي ديگر جهت كانديداتوري هيات رييسه مجمع امور صنفي از نمايندگان موصوف دعوت بعمل آورده و داوطلبان نيز حداكثر ظرف مدت يك هفته آمادگي خود را به كميسيون نظارت اعلام داشته و پرسشنامه مربوطه را تكميل مي‌نمايند.

ماده36ـ بند1ـ ماده3ـ تبصره1ـ پرسشنامه مخصوص داوطلبان شامل نام و نام‌خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، تارخ و محل تولد، مذهب، نشاني محل كار و سكونت، سوابق صنفي و اجتماعي و ميزان تحصيلات مي‌باشد.

ماده36ـ بند1ـ ماده3ـ تبصره2ـ تعداد داوطلبين عضويت در هيات رييسه مجمع امور صنفي نبايد كمتر از پنج نفر و در مجمع امور صنفي مشترك صنوف توليدي، خدمات فني و توزيعي و خدماتي نبايد كمتر از هشت نفر باشد.

ماده36ـ بند1ـ ماده4ـ رييس هيات نظارت بر انتخابات مجمع امور صنفي پس از معرفي داوطلبان عضويت در هيات رييسه مجمع امور صنفي زمان و مكان انتخابات را با هماهنگي مجمع امور صنفي تعيين و به وسايل مقتضي به اطلاع كليه اعضا خواهد رساند.

ماده36ـ بند1ـ ماده4ـ تبصره ـ رييس هيات نظارت مي‌تواند براي ورود اعضاي مجمع به محوطه انتخابات كارت ويژه صادر نمايد.

ماده36ـ بند1ـ ماده5ـ انتخابات هيات رييسه مجمع امور صنفي حداقل با حضور دوسوم (3/2) نمايندگان معرفي شده از طرف اتحاديه‌ها برگزار مي‌شود.

ماده36ـ بند1ـ ماده5ـ تبصره1ـ در صورت به حد نصاب نرسيدن راي‌دهندگان در دور اول انتخابات، كميسيون نظارت حداكثر ظرف 15 روز دور دوم انتخابات را برگزار و در اين مرحله انتخابات با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاي مجمع معتبر خواهد بود.

ماده36ـ بند1ـ ماده5ـ تبصره2ـ در صورت عدم حصول نصاب در مرحله دوم، انتخابات نوبت سوم با رعايت مفاد اين آيين‌نامه حداكثر ظرف مهلت 15 روز با هر تعداد شركت‌كننده برگزار و رسميت خواهد داشت.

ماده36ـ بند1ـ ماده6ـ در شهرستان‌هايي كه داراي دو مجمع امور صنفي مي‌باشند در اولين جلسه هر دوره اعضاي مجمع امور صنفي با حضور هيات نظارت و راي مخفي بر حسب ترتيب اكثريت نسبي آرا يك نفر رييس و يك نفر نايب رييس و يك نفر دبير را به عنوان هيات رييسه مجمع براي مدت دو سال انتخاب خواهند نمود.

ماده36ـ بند1ـ ماده7ـ در شهرستان‌هايي كه داراي مجمع امور صنفي مشترك صنوف توليدي، خدمات فني و توزيعي، خدماتي مي‌باشند، در اولين جلسه هر دوره اعضاي مجمع امور صنفي با حضور هيات نظارت و راي مخفي بر حسب ترتيب اكثريت نسبي آرا يك نفر رييس، دو نفر نايب رييس، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار را به عنوان هيات رييسه مجمع براي مدت دو سال انتخاب خواهند نمود.

ماده36ـ بند1ـ ماده7ـ تبصره1ـ انتخاب مجدد اعضاي هيات رييسه مجامع امور صنفي موضوع مواد 6 و 7 اين آيين‌نامه براي ادوار بعدي بلامانع است.

ماده36ـ بند1ـ ماده7ـ تبصره2ـ تعويض و يا تغيير سمت اعضاي هيات رييسه منتخب ممنوع مي‌باشد.

ماده36ـ بند1ـ ماده8ـ هنگام شروع اخذ راي رييس هيات نظارت در حضور حاضرين صندوق راي را باز نموده و خالي بودن آن را نشان مي‌دهد، سپس درب صندوق راي را پلمپ و تا هنگام استخراج آرا از باز شدن آن جلوگيري مي‌نمايد.

ماده36ـ بند1ـ ماده9ـ اعضاي مجمع امور صنفي با توجه به صورت اسامي ملصق به عكس داوطلبان كه در محل اخذ راي الصاق شده است راي مخفي خود را در حضور اعضاي هيات نظارت به صندوق خواهند ريخت.

ماده36ـ بند1ـ ماده9ـ تبصره1ـ نظر باينكه بر اساس ماده 23 قانون نظام صنفي در غياب رييس اتحاديه، نايب رييس وظايف و اختيارات وي را عهده‌دار مي‌باشد، لذا در صورتي كه رييس اتحاديه به هر علت نتواند در انتخابات شركت نمايند، با معرفي كتبي وي، نايب رييس اتحاديه مجاز به شركت در انتخابات مجمع امور صنفي مي‌باشد.

ماده36ـ بند1ـ ماده9ـ تبصره2ـ هرگاه در ورقه بيش از حد مقرر اسم نوشته باشد اسامي به ترتيب رديف و به تعداد كانديدهاي مورد نياز معتبر قلمداد خواهد شد و زايد بر آن فاقد اعتبار بوده و قرائت نخواهد شد.

ماده36ـ بند1ـ ماده9ـ تبصره3ـ در صورتي كه نام‌خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يكي باشد و در برگ راي فقط نام‌خانوادگي قيد گرديده باشد مجمع اينگونه آرا بطور مساوي بين داوطلبين هم‌نام تقسيم گردد.

ماده36ـ بند1ـ ماده9ـ تبصره4ـ هر گونه تبليغات انتخاباتي در روز اخذ راي ممنوع است.

ماده36ـ بند1ـ ماده10ـ رييس هيات نظارت پس از خاتمه راي‌گيري بلافاصله صندوق اخذ راي را با حضور اعضاي هيات نظارت و حاضران در جلسه باز، شمارش و پس ار استخراج آرا، نتيجه را صورت‌مجلس نموده و به امضاي هيات نظارت خواهد رساند.

ماده36ـ بند1ـ ماده10ـ تبصره1ـ در صورت تساوي آرا بين دو يا چند نفر از داوطلبين، سمت آنان به طريق قرعه و با حضور هيات نظارت در روز انتخابات تعيين مي‌گردد.

ماده36ـ بند1ـ ماده10ـ تبصره2ـ هيات نظارت موظف است ظرف مدت دو روز گزارش نحوه برگزاري انتخابات مجمع را به كميسيون نظارت منعكس نمايد.

ماده36ـ بند1ـ ماده11ـ چنانچه بعد از برگزاري انتخابات هيات رييسه مجمع امور صنفي نسبت به سوء جريان و نحوه انتخابات شكايتي وجود داشته باشد معترض مي‌تواند ظرف مدت دو روز مراتب اعتراض خود را كتباً با قيد دليل و مدرك به دبيرخانه كميسيون نظارت تسليم دارد كميسيون نظارت مكلف است ظرف مدت يك هفته به شكايات رسيدگي نمايد، راي و تصميم كميسيون نظارت در اين مورد قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده36ـ بند1ـ ماده11ـ تبصره1ـ كميسيون نظارت عنداللزوم از شاكي جهت اداي توضيحات دعوت بعمل مي‌آورد.

ماده36ـ بند1ـ ماده11ـ تبصره2ـ در صورت عدم وصول  و  يا  رد شكايت در موعد مقرر بلافاصله اعتبارنامه‌هاي منتخبين با امضاي رييس كميسيون نظارت صادر و تسليم خواهد شد.

ماده36ـ بند1ـ ماده12ـ كميسيون نظارت مكلف است ظرف دوماه قبل از پايان دوره دوساله تصدي هيات رييسه مجمع امور صنفي نسبت به انجام انتخابات دوره بعد اقدام نمايد.

ماده36ـ بند1ـ ماده13ـ در صورت استعفاء، فوت، عزل يا حجر يكي از اعضاي هيات رييسه موضوع در اولين جلسه مجمع مطرح و سپس به كميسيون نظارت اعلام مي‌گردد تا كميسيون مزبور از نفر بعدي كه در صورتجلسه انتخابات داراي راي بيشتري است دعوت بعمل آورد. بديهي است سمت اعضاي هيات رييسه جديد به ترتيب و بر اساس اكثريت نسبي آراي ماخوذه و مطابق مفاد مواد شش و هفت اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده36ـ بند1ـ ماده14ـ در صورت استعفاء، فوت، عزل يا حجر اكثريت اعضاي هيات رييسه، موضوع در اولين جلسه مجمع مطرح و سپس به كميسيون نظارت اعلام مي‌گردد تا كميسيون مزبور نسبت به برگزاري انتخابات مجمع امور صنفي حداكثر ظرف يكماه اقدام نمايد.

ماده36ـ بند1ـ ماده15ـ چنانچه هيات رييسه مجمع استعفا نمايد كميسيون نظارت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه ترتيب انتخابات هيات رييسه مجدد مجمع را طبق ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه فراهم نمايد.

ماده36ـ بند1ـ ماده16ـ در صورت استعفاي دسته جمعي اعضاي مجمع امور صنفي و يا عدم وصول حدنصاب در تشكيل مجمع براي سه جلسه متوالي و يا شش جلسه متناوب در خلال يك‌سال به منظور عدم ايجاد وقفه در انجام امور جاري اصناف بر اساس ماده 93 قانون نظام صنفي اقدام خواهد شد.

ماده36ـ بند1ـ ماده17ـ اين آيين‌نامه در 17 ماده و 19 تبصره، در تاريخ ....... به تصويب وزير بازرگاني رسيد.

پايان                        ادامه ماده 36                                    شروع برنامه

==============================================

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي انتخابات هيات رييسه مجامع امور صنفي

( موضوع ماده 36 قانون نظام صنفي )

ماده36ـ ماده1 ـ براساس ماده 23 قانون نظام صنفي، رييس هيات مديره هر اتحاديه صنفي به عنوان نماينده رسمي آن اتحاديه در مجمع امور صنفي مي‌باشد كه اتحاديه مزبور بايد ظرف مدت 10 روز پس از تعيين اعضاي هيات رييسه نسبت به معرفي وي به كميسيون نظارت اقدام نمايد.

ماده36ـ ماده 2ـ كميسيون نظارت به منظور برگزاري انتخابات هيات رييسه مجمع امور صنفي مكلف است هيات نظارت بر انتخابات را مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت كشور و مجمع امور صنفي ذي‌ربط تشكيل مي‌دهد.

ماده36ـ ماده2ـ تبصره1ـ نماينده وزارت بازرگاني رييس هيات نظارت خواهد بود.

ماده36ـ ماده2ـ تبصره2ـ نماينده مجمع امور صنفي در هيات نظارت نمي‌تواند كانديداي هيات رييسه مجمع جديد باشد.

ماده36ـ ماده2ـ تبصره3ـ جلسات هيات نظارت با حضور حداقل دونفر رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با دو رأي معتبر خواهد بود.

ماده36ـ ماده2ـ تبصره4ـ دبيرخانه هيات عالي نظارت مكلف است اتخاذ نمايد كه انتخابات هيات رييسه مجامع امور صنفي سراسر كشور همزمان و حداكثر ظرف مهلت يك‌ماه برگزار گردد.

ماده36ـ ماده3ـ كميسيون نظارت از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا به وسايل مقتضي ديگر جهت كانديداتوري هيات رييسه مجمع امور صنفي از نمايندگان موصوف دعوت به‌عمل آورده و داوطلبان نيز حداكثر ظرف مدت يك‌هفته آمادگي خود را به كميسيون نظارت اعلام داشته و پرسشنامه مربوطه را تكميل مي‌نمايند.

ماده36ـ ماده3ـ تبصره1ـ پرسشنامه مخصوص داوطلبان شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه، تاريخ و محل تولد، مذهب، نشاني محل كار و سكونت، سوابق صنفي و اجتماعي و ميزان تحصيلات مي‌باشد.

ماده36ـ ماده3ـ تبصره2ـ تعداد داوطلبان عضويت در هيات رييسه مجمع امور صنفي نبايد كمتر از پنج نفر و در مجمع امور صنفي مشترك صنوف توليدي، خدمات فني و توزيعي و خدماتي نبايد كمتر از نه نفر كه به نسبت تعداد اتحاديه‌هاي صنوف توليدي، خدمات فني و توزيعي، خدماتي تعيين مي‌كردد باشد.

ماده36ـ ماده4ـ رييس هيات نظارت بر انتخابات مجمع امور صنفي پس از معرفي داوطلبان عضويت در هيات رييسه مجمع امور صنفي تعيين و به وسايل مقتضي به اطلاع كليه اعضا خواهد رساند.

ماده36ـ ماده4ـ تبصره ـ رييس هيات نظارت مي‌تواند براي ورود اعضاي مجمع به محوطه انتخابات كارت ويژه صادر نمايد.

ماده36ـ ماده5ـ اتخابات هيات رييسه مجمع امور صنفي حداقل با حضور 3/2 نمايندگان معرفي شده از طرف اتحاديه‌ها برگزار مي‌شود.

ماده36ـ ماده5 ـ تبصره1ـ در صورت به حد نصاب نرسيدن راي دهندگان در دور اول انتخابات كميسيون نظارت حداكثر ظرف 15 روز دور دوم انتخابات را برگزار و در اين مرحله انتخابات با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاي مجمع ماده5 ـ تبصره2ـ در صورت عدم حصول حد نصاب در مرحله دوم، انتخابات نوبت سوم با رعايت مفاد اين آيين‌نامه حداكثر ظرف مهلت 15 روز با هر تعداد شركت كننده، برگزار و رسميت خواهد داشت.

ماده36ـ ماده6ـ در شهرستانهايي كه داراي دو مجمع امور صنفي مي‌باشند در اولين جلسه هر دوره اعضاي مجمع امور صنفي با حضور هيات نظارت و رأي مخفي برحسب ترتيب اكثريت نسبي آرا يك نفر رييس و يك نفر نايب رييس و يك نفر دبير را به عنوان هيات رييسه مجمع براي مدت دو سال انتخاب خواهند نمود.

ماده36ـ ماده7ـ در شهرستان‌هايي كه داراي مجمع امور صنفي مشترك صنوف توليدي، خدمات فني و توزيعي، خدماتي مي‌باشند، در اولين جلسه هر دوره اعضاي مجمع امور صنفي با حضور هيات نظارت و رأي مخفي و به نسبت تعداد اتحاديه‌هاي مربوط به صنوف توليدي، خدمات فني و توزيعي، خدماتي و بر حسب اكثريت نسبي آرا يك نفر رييس، دو نفر نايب رييس، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار را به عنوان هيات رييسه مجمع براي مدت دو سال انتخاب خواهند نمود.

ماده36ـ ماده7ـ تبصره1ـ انتخاب مجدد اعضاي هيات رييسه مجامع امور صنفي موضوع مواد 6و7 اين آيين‌نامه براي ادوار بعدي بلامانع است.

ماده36ـ ماده7ـ تبصره2ـ تعويض و يا تغيير سمت اعضاي هيات رييسه منتخب ممنوع مي‌باشد.

ماده36ـ ماده8 ـ هنگام شروع اخذ راي رييس هيات نظارت در حضور حاضرين صندوق راي را باز نموده و خالي بودن آن را نشان مي‌دهد، سپس درب صندوق راي را پلمپ و تا هنگام استخراج آرا از باز شدن آن جلوگيري مي‌نمايد.

ماده36ـ ماده9ـ اعضاي مجمع امور صنفي باتوجه به صورت اسامي ملصق به عكس داوطلبان كه در محل اخذ راي الصاق شده است راي مخفي خود را در حضور اعضاي هيات نظارت به صندوق خواهند ريخت.

ماده36ـ ماده9ـ تبصره1ـ نظر به اين‌كه بر اساس ماده 23 قانون نظام صنفي در غياب رييس اتحاديه، نايب رييس وظايف و اختيارات وي زا عهده‌دار مي‌باشد، لذا در صورتي‌كه رييس اتحاديه به هر علت نتواند در انتخابات شركت نمايند، با معرفي كتبي وي، نايب رييس اتحاديه مجاز به شركت در انتخابات مجمع امور صنفي مي‌باشد.

ماده36ـ ماده9ـ تبصره1ـ نظر به اين‌كه براساس ماده 23 قانون نظام صنفي در غياب رييس اتحاديه، نايب رييس وظايف و اختيارات وي را عهده‌دار مي‌باشد، لذا در صورتي كه رييس اتحاديه به هر علت نتواند در انتخابات شركت نمايند، با معرفي كتبي وي، نايب رييس اتحاديه مجاز به شركت در انتخابات مجمع امور صنفي مي‌باشد.

ماده36ـ ماده9ـ تبصره2ـ هر گاه در ورقه بيش از حد مقرر اسم نوشته باشد اسامي به ترتيب رديف و به تعداد كانديدهاي مورد نياز معتبر قلمداد خواهد شد و زايد بر آن فاقد اعتبار بوده و قرائت نخواهد شد.

ماده36ـ ماده9ـ تبصره3ـ در صورتي كه نام خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يكي باشد و در برگ راي فقط نام خانوادگي قيد گرديده باشد مجموع اين‌گونه آرا به طور مساوي بين داوطلبان هم‌نام تقسيم گردد.

ماده36ـ ماده9ـ تبصره4ـ هرگونه تبليغات انتخاباتي در روز اخذ راي ممنوع است.

ماده36ـ ماده10ـ رييس هيات نظارت پس از خاتمه راي گيري بلافاصله صندوق اخذ راي را با حضور اعضاي هيات نظارت و حاضران در جلسه باز، شمارش و پس از استخراج آرا، نتيجه را صورت مجلس نموده و به امضاي هيات نظارت خواهد رساند.

ماده36ـ ماده10ـ تبصره1ـ در صورت تساوي آرا بين دو يا چند نفر از داوطلبان، سمت آنان به طريق قرعه و با حضور هيات نظارت در روز انتخابات تعيين مي‌گردد.

ماده36ـ ماده10ـ تبصره2ـ هيات نظارت موظف است ظرف مدت دو روز گزارش نحوه برگزاري انتخابات مجمع را به كميسيون نظارت منعكس نمايد.

ماده36ـ ماده11ـ چنانچه بعد از برگزاري انتخابات هيات رييسه مجمع امور صنفي نسبت به سوء جريان و نحوه انتخابات شكايتي وجود داشته باشد معترض مي‌تواند ظرف مدت دو روز مراتب اعتراض خود را كتباً با قيد دليل و مدرك به دبيرخانه كميسيون نظارت تسليم دارد. كميسيون نظارت مكلف است ظرف مدت يك هفته به شكايات رسيدگي نمايد، راي و تصميم كميسيون نظارت در اين مورد قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده36ـ ماده11ـ تبصره1ـ كميسيون نظارت عنداللزوم از شاكي جهت اداي توضيحات دعوت به عمل مي‌آورد.

ماده36ـ ماده11ـ تبصره2ـ در صورت عدم وصول و يا رد شكايت در موعد مقرر بلافاصله اعتبارنامه‌هاي منتخبين با امضاي رييس كميسيون نظارت صادر و تسليم خواهد شد.

ماده36ـ ماده12ـ كميسيون نظارت مكلف است ظرف دو ماه قبل از پايان دوره دو ساله تصدي هيات رييسه مجمع امور صنفي نسبت به انجام انتخابات دوره بعدي اقدام نمايد.

ماده36ـ ماده13ـ در صورت استعفاء، فوت، عزل يا حجر يكي از اعضاي هيات رييسه موضوع در اولين جلسه مجمع مطرح و سپس به كميسيون نظارت اعلام مي‌گردد تا كميسيون مزبور از نفر بعدي كه در صورتجلسه انتخابات داراي راي بيشتري است دعوت بعمل آورد. بديهي است سمت اعضاي هيات رييسه جديد به ترتيب و بر اساس اكثريت نسبي آراي ماخوذه و مطابق مفاد مواد شش و هفت اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده36ـ ماده14ـ در صورت استعفا، فوت، عزل يا حجر اكثريت اعضاي هيات رييسه، موضوع در اولين جلسه مجمع مطرح و سپس به كميسيون نظارت اعلام مي‌گردد تا كميسيون مزبور نسبت به برگزاري انتخابات مجمع امور صنفي حداكثر ظرف يك‌ماه اقدام نمايد.

ماده36ـ ماده15ـ چنانچه هيات رييسه مجمع استعفا نمايد كميسيون نظارت مكلف است حداكثر ظرف يك‌ماه ترتيب انتخابات هيات رييسه مجدد مجمع را طبق ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه فراهم نمايد.

ماده36ـ ماده16ـ در صورت استعفاي دسته‌جمعي اعضاي مجمع امور صنفي و يا عدم وصول حد نصاب در تشكيل مجمع براي سه‌جلسه متوالي و يا شش جلسه متناوب در خلال يك‌سال به منظور عدم ايجاد وقفه در انجام امور جاري اصناف بر اساس ماده 93 قانون نظام صنفي اقدام خواهد شد.

ماده36ـ ماده17ـ اين آيين‌نامه كه در 17 ماده و 19 تبصره در تاريخ 18/03/1384 به تصويب رسيده بود تبصره2 ماده3 و ماده 7 آيين‌نامه مذكور در تاريخ 31/05/1384 توسط وزير بازرگاني اصلاح و تصويب گرديد./3/ش

پايان                        ادامه ماده 36                                    شروع برنامه

 

==============================================

 

 

آيين نامه اجرايي ماده 36 قانون نظام صنفي

( طرز تشكيل جلسات، تعداد كميسيون ها و وظايف هيات رييسه مجمع امور صنفي )

ماده36ـ بند2ـ ماده1ـ جلسات مجمع امور صنفي با حضور دوسوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با نصف‌بعلاوه يك آراي حاضرين معتبر مي‌باشد.

ماده36ـ بند2ـ ماده2ـ مجمع امور صنفي به طور عادي حداقل يك‌بار در ماه جلسه عادي خواهد داشت.

ماده36ـ بند2ـ ماده3ـ دستور جلسه و زمان و محل تشكيل جلسات عادي بايستي حداقل يك هفته قبل از تاريخ تشكيل جلسات مجمع توسط رييس يا نايب رييس مجمع به طرق مقتضي به اطلاع اعضا رسانيده شود.

ماده36ـ بند2ـ ماده3ـ تبصره1ـ دستور جلساتي كه قبلاً به اطلاع اعضا نرسيده باشد، قابل طرح در جلسه مجمع نخواهد بود. در صورت ضرورت، به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع مي‌توان موضوع را در جلسه مطرح نمود.

ماده36ـ بند2ـ ماده3ـ تبصره2ـ با پيشنهاد يك‌پنجم اعضاي مجمع موضوعات اضطراري در دستور كار مجمع قرار خواهد گرفت.

ماده36ـ بند2ـ ماده4ـ موارد ضروري براي طرح و اتخاذ تصميم در مجمع امور صنفي كه توسط رييس كميسيون نظارت تشخيص داده شود، حداقل ظرف مدت يك هفته پيش از تشكيل جلسه مجمع كتباً به اطلاع هيات رييسه مجمع رسيده و هيات رييسه موظف است در دستور كار اولين جلسه مجمع قرار دهد. جلسه مجمع بايستي حداكثر ظرف مدت دو هفته براي بررسي و تصميم‌گيري تشكيل شود.

ماده36ـ بند2ـ ماده5ـ جلسات فوق‌العاده مجمع امور صنفي بنا به دعوت هيات رييسه و يا با تقاضاي كميسيون نظارت و يا يك‌سوم اعضاي مجمع از هيات رييسه ظرف مدت يك‌هفته تشكيل خواهد شد.

ماده36ـ بند2ـ ماده6ـ دعوتنامه جلسه فوق‌العاده حداكثر سه روز پس از دريافت درخواست كتبي با دستور جلسه عنوان شده تسليم اعضا خواهد شد و زمان تشكيل جلسه از تاريخ دريافت درخواست نبايستي بيش از هفت روز باشد.

ماده36ـ بند2ـ ماده7ـ در هر يك از جلسات مجمع به ترتيب نوبت ثبت شده در دفتر مخصوص دبيرخانه مجمع، حداكثر سه نفر از اعضاء مجاز مي‌باشند هر يك به مدت ده دقيقه به عنوان پيش از دستور در رابطه با مسايل صنفي مرتبط با اصناف صحبت كنند، سپس دستور كار جلسه توسط رييس جلسه اعلام و پس از گزارش هيات رييسه و مخبر كميسيون، يك نفر موافق و يك نفر مخالف، هر كدام حداكثر به مدت ده دقيقه مي‌توانند صحبت كنند و پس از آن راي‌گيري به عمل خواهد آمد.

ماده36ـ بند2ـ ماده7ـ تبصره1ـ هيات رييسه بر حسب ضرورت پس از كسب موافقت مجمع مي‌تواند به يك نفر مخالف و يك نفر موافق ديگر به مدت ده دقيقه اجازه صحبت بدهد.

ماده36ـ بند2ـ ماده7ـ تبصره2ـ چنانچه موضوعات مطروحه در مجمع امور صنفي در ارتباط با مسايل خاص يكي از اتحاديه‌هاي صنفي باشد ارايه نظرات نماينده آن اتحاديه در اولويت خواهد بود.

ماده36ـ بند2ـ ماده8ـ مجمع امور صنفي موظف است خلاصه مذاكرات و تصميمات متخذه در اجلاس مجمع را حداكثر ظرف مدت 2 روز اداري جهت بررسي به دبيرخانه كميسيون نظارت ارسال نمايد. دبيرخانه كميسيون نظارت در صورتي كه مصوبات مجمع را خلاف قانون و مقررات صنفي تشخيص دهد. مكلف است حداكثر ظرف مدت 5 روز اداري مراتب را به مجمع امور صنفي ذيربط اعلام و موضوع را در اولين جلسه كميسيون نظارت از اجراي مصوبه مورد بحث خودداري خواهد نمود و چنانچه كميسيون نظارت مغايرت مصوبه مورد نظر را با قانون و مقررات نظام صنفي تاييد نمايد. مراتب را به مجمع امور صنفي جهت اصلاح يا لغو مصوبه اعلام دارد.

ماده36ـ بند2ـ ماده9ـ در صورتي كه هر يك ار اعضاي مجمع سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در طول يك سال در جلسات مجمع شركت ننمايند، مراتب در اولين نشست مجمع به منظور اخذ تصميم مطرح و سپس موضوع جهت اقدام لازم به كميسيون نظارت اعلام مي‌گردد. كميسيون نظارت مكلف است در اولين جلسه خود به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

ماده36ـ بند2ـ ماده10ـ چنانچه هيات رييسه مجمع استعفاء نمايند، كميسيون نظارت مكلف است حداكثر ظرف مدت 45 روز ترتيب انتخابات هيات رييسه مجدد مجمع را طبق ضوابط و مقررات مربوط فراهم نمايد.

ماده36ـ بند2ـ ماده11ـ در صورت استعفاي دسته‌جمعي اعضاي مجمع امور صنفي و يا عدم حصول حد نصاب در تشكيل مجمع براي سه جلسه متوالي و يا شش جلسه متناوب در خلال يك‌سال به منظور جلوگيري از ايجاد وقفه در انجام امور جاري اصناف بر اساس ماده93  قانون نظام صنفي اقدام خواهد شد.

ماده36ـ بند2ـ ماده12ـ خلاصه مذاكرات و تصميمات متخذه مجمع امور صنفي در دفتر مخصوصي توسط دبير جلسه ثبت شده و در همان جلسه به امضاي هيات رييسه مجمع خواهد رسيد.

ماده36ـ بند2ـ ماده13ـ مجمع در اجراي وظايف محوله موظف است تشكيلات سازماني مناسب و كميسيون‌هاي مورد لزوم را طبق مقررات قانون نظام صنفي جهت تصويب به كميسيون نظارت اعلام نمايد.

ماده36ـ بند2ـ ماده14ـ مسئوليت اعضاي هيات رييسه مجمع امور صنفي صنوف توليدي، خدمات فني   و  توزيعي، خدماتي و مجمع امور صنفي مشترك صنوف توليدي، خدمات فني  و  توزيعي، خدماتي نسبت به اموال متعلق به مجمع، اعم از منقول، مهر، اسناد، تعهدات و وجوه به منزله مسئوليت وكيل در مقابل موكل است.

ماده36ـ بند2ـ ماده15ـ در كليه مجامع امور صنفي چك‌ها، اوراق بهادار و اسناد و تعهدات مالي با دو امضا از سه امضا هيات رييسه مجمع همراه با مهر مجمع معتبر خواهد بود.

ماده36ـ بند2ـ ماده16ـ مجامع امور صنفي موظفند بر اساس تبصره يك ماده32 قانون نظام صنفي نسبت به ثبت مجمع در دبيرخانه هيات عالي نظارت اقدام و هر گونه تغييرات در هيات رييسه خود را نيز جهت ثبت به دبيرخانه مذكور اعلام نمايند.

ماده36ـ بند2ـ ماده17ـ ساير موارد پيش‌بيني نشده در اين آيين‌نامه مطابق قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي مصوب مربوط خواهد بود.

ماده36ـ بند2ـ ماده17ـ تبصره ـ مكاتبات اداري مجمع امور صنفي با امضاي رييس و در غياب رييس با امضاي نايب رييس انجام خواهد شد.

ماده36ـ بند2ـ ماده18ـ اين آيين‌نامه در 18 ماده و 5 تبصره و در اجراي ماده 36 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ  ........  توسط وزير بازرگاني تصويب و به آيين‌نامه مصوب 18ـ03ـ1383 انتخابات هيات رييسه مجامع امور صنفي الحاق مي‌گردد.

پايان                           ادامه ماده 36              بازگشت به شروع برنامه

======================================

آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون نظام صنفي

وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور

ماده45ـ ماده1ـ شوراي اصناف كشور، شورايي است صنفي، غيرسياسي و غيرانتفاعي كه به منظور تقويت، بهسازي و نوسازي مجامع امور صنفي ـ اتحاديه‌ها و اصناف كشور تشكيل مي‌گردد.

ماده45ـ ماده2ـ شوراي اصناف كشور متشكل از نمايندگان هيات رييسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور است كه به روش انتخابي و با راي اعضاي هيات رييسه مجامع امور صنفي استان و با نظارت كميسيون نظارت مراكز استان انتخاب مي‌گردند.

ماده45ـ ماده3ـ جلسات ادواري شوراي اصناف كشور بر اساس ماده44 قانون نظام صنفي در محل دبيرخانه هيات عالي نظارت و يا هر مكان ديگري خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه هيات عالي نظارت تعيين مي‌شود.

ماده45ـ ماده3ـ جلسات ادواري شوراي اصناف كشور بر اساس ماده 44 قانون نظام صنفي در محل دبيرخانه هيات عالي نظارت و يا هر مكان ديگري خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه هيات عالي نظارت تعيين مي‌شود.

ماده45ـ ماده4ـ هيات رييسه شوراي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از صنوف توليدي، خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي، خدماتي و يك نفر ديگر به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات عالي نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسائل صنفي براي مدت دو سال تعيين ميگردد.

ماده45ـ ماده5ـ وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور عبارتند از :

ماده45ـ ماده5ـ1ـ ارائه نظرات مشورتي به مجامع امور صنفي كشور در جهت اجراي صحيح قانون نظام صنفي و مقررات مربوطه و قوانين موضوعي

ماده45ـ ماده5ـ2ـ ارائه نظرات مشورتي در مورد مسائل صنفي، اقتصادي و بازرگاني به وزارت بازرگاني و ديگر وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط.

ماده45ـ ماده5ـ3ـ بررسي و تحقق در مورد وضعيت اصناف و سازمانهاي صنفي و بنگاههاي كوچك ساير كشورها.

ماده45ـ ماده5ـ4ـ همكاري لازم با مجامع امور صنفي، سازمانها و ارگانهاي ذيربط به منظور برگزاري نمايشگاههاي تخصصي و بازرگاني در داخل و خارج كشور در جهت حمايت از صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي

ماده45ـ ماده5ـ5ـ همكاري و معاضدت با مجامع امور صنفي شهرستانها جهت حل و فصل مشكلات و مسايل آنها.

ماده45ـ ماده5ـ6ـ پيگيري ايجاد و تنظيم روابط كاري با وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كاروامور اجتماعي، كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تامين اجتماعي در جهت حفظ حقوق اصناف كشور و ايجاد رابطه مطلوب متقابل بين سازمان‌هاي صنفي و اصناف و وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط.

ماده45ـ ماده5ـ7ـ تصميمات و مصوبات شوراي اصناف كشور پس از تصويب هيات عالي نظارت جهت مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي لازم‌الاجراء مي‌باشد.

ماده45ـ ماده5ـ8ـ تهيه آمار و اطلاعات از وضعيت اصناف و سازمانهاي صنفي كشور از طريق مجامع امور صنفي در ودره‌هاي زماني سالانه و ارائه آن به معاونت تويعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني

ماده45ـ ماده5ـ9ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي در رشته‌هاي مختلف بازرگاني و اقتصادي متناسب با احتياجات جامعه اصناف كشور با همكاري مجامع امور صنفي و بر اساس برنامه‌هاي مصوب معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني

ماده45ـ ماده5ـ10ـ ارائه پيشنهادات به منظور بهبود و رفع مشكلات جاري و بهسازي و نوين سازي اصناف و سازمانهاي صنفي به معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني

ماده45ـ ماده5ـ11ـ همكاري لازم با اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون در زمينه‌هاي مختلف فعاليت‌هاي صنفي

ماده45ـ ماده5ـ12ـ تنظيم بودجه ساليانه و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبيرخانه هيات عالي نظارت جهت زسيدگي و تصويب هيات عالي نظارت

ماده45ـ ماده5ـ13ـ تنظيم ترازنامه مالي ساليانه و تسليم آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به دبيرخانه هيات عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب هيات عالي نظارت.

ماده45ـ ماده5ـ14ـ اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيات عالي نظارت در چارچوب قانون نظام صنفي، قوانين موضوعه و آيين‌نامه‌هاي مربوطه

ماده45ـ ماده5ـ15ـ انتشار نشريه تخصصي به منظور معرفي جامعه صنفي كشور و نيز ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي مسئولين سازمانهاي صنفي و اصناف.

ماده45ـ ماده5ـ16ـ پيگيري تشكيل بانك اصناف، موسسه اعتباري، صندوق قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر موسسات پولي، بانكي، مالي و اعتباري توسط مجامع امور صنفي كشور طبق مقررات جاري كشور.

ماده45ـ ماده5ـ17ـ پيگيري تشكيل شهركهاي صنفي توسط اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي كشور بمنظور تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و همچنين انتقال صنوف آلاينده به خارج از شهرها

ماده45ـ ماده6ـ اين آيين‌نامه در شش ماده و در اجراي ماده45 قانون نظام صنفي تهيه  در تاريخ   .....  توسط وزير بازرگاني تصويب گرديد.

پايان                  بازگشت به ماده 45                       شروع برنامه

==============================================

آيين نامه اجرايي ماده 46 قانون نظام صنفي

( شيوه اداره شوراي اصناف كشور )

ماده46ـ ماده1ـ شوراي اصناف كشور داراي دبيرخانه‌اي خواهد بود كه كليه امور دبيرخانه‌اي خواهد بود كه كليه امور دبيرخانه‌اي اعم از برنامه تشكيل جلسات، ارتباط با مراكز و مجامع ذيربط و انجام هماهنگي‌هاي لازم را عهده‌دار خواهد بود.

ماده46ـ ماده1ـ تبصره ـ مكاتبات شوراي اصناف كشور با امضاي رييس شورا و در غياب وي با يكي از نواب رييس خواهد بود.

ماده46ـ ماده2ـ جلسات عمومي عادي شوراي اصناف كشور هر سه ماه يك‌بار با حضور دوسوم اعضا تشكيل مي‌گردد.

ماده46ـ ماده2ـ تبصره1ـ جلسات فوق‌العاده شوراي اصناف كشور در صورت ضرورت و با درخواست اكثريت اعضاي هيات رييسه و يا يك‌سوم اعضاي شورا و يا رييس هيات عالي نظارت و با حضور دوسوم اعضا تشكيل مي‌گردد.

ماده46ـ ماده2ـ تبصره2ـ تصميمات جلسات عمومي عادي و فوق‌العاده شوراي اصناف كشور با اكثريت نصف‌بعلاوه يك آراي حاضرين در جلسه معتبر مي‌باشد.

ماده46ـ ماده3ـ ستور جلسات و زمان و محل تشكيل جلسه بايستي حداقل يك‌هفته قبل به طريق مقتضي به اطلاع اعضا رسانيده شود.

ماده46ـ ماده3ـ تبصره1ـ براساس ماده44 قانون نظام صنفي جلسات عمومي عادي و فوق‌العاده شوراي اصناف كشور در محل دبيرخانه هيات عالي نظارت و يا هر مكاني كه دبيرخانه هيات عالي نظارت تعيين مي‌نمايد برگزار مي‌گردد.

ماده46ـ ماده3ـ تبصره2ـ دستور جلساتي كه قبلاً به اطلاع اعضا نرسيده باشد قابل طرح در جلسه شورا نخواهد بود.

ماده46ـ ماده3ـ تبصره3ـ موارد ضروري براي طرح و اتخاذ تصميم در شورا كه توسط هيات عالي نظارت و يا معاونت توسعه بازرگاني داخلي تشخيص داده مي‌شود، حداقل ده روز پيش از تشكيل جلسه شورا كتباً به دبيرخانه شورا اعلام و شورا موظف است در دستور كار اولين جلسه قرار دهد.

ماده46ـ ماده3ـ تبصره4ـ شورا موظف است طرح‌ها و برنامه‌هاي ارايه شده از سوي مجامع امور صنفي استان‌ها را طبق اولويت‌بندي در دستور كار شورا قرار دهد.

ماده46ـ ماده3ـ تبصره5ـ اگر موضوع دستور جلسه به استان خاصي ارتباط داشته باشد توسط رييس شورا از نمايندگان آن استان دعوت مي‌شود تا نظرات خود را در جلسه به اطلاع اعضاي شورا برسانند.

ماده46ـ ماده4ـ شوراي اصناف كشور موظف است خلاصه مذاكرات و تصميمات لسات عمومي عادي و فوق‌العاده شورا را ظرف مدت 48 ساعت جهت بررسي به دبيرخانه هيات عالي نظارت ارسال نمايد.

ماده46ـ ماده5ـ در صورتيكه دبيرخانه هيات عالي نظارت مصوبات و تصميمات متخذه در جلسات عمومي عادي و يا فوق‌العاده شورا را با تاييد معاون توسعه بازرگاني داخلي مغاير قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط تشخيص دهد، بايد موضوع را در هيات عالي نظارت مطرح و در صورتي كه هيات راي بر خلاف قانون بودن مصوبات و يا تصميمات مزبور صادر نمايد، شورا موظف است از اجراي آن خودداري و مراتب را در اولين جلسه شورا مطرح و نسبت به اصلاح و يا تغيير مصوبه و يا تصميم اقدام نمايد.

ماده46ـ ماده6ـ در هر يك از جلسات شورا سه نفر از نمايندگان هيات رييسه مجامع امور صنفي استان‌ها به ترتيب نوبت به عنوان ناطقين قبل از دستور هر يك به مدت 15 دقيقه سخنراني و گزارشات خود را پيرامون مسايل و مشكلات اصناف ارايه مي‌نمايند.

ماده46ـ ماده7ـ شوراي اصناف در اجراي وظايف محوله موظف است نمودار تشكيلاتي و تعداد كميسيون‌هاي مورد لزوم و تعداد اعضا و وظايف و مسئوليت‌هاي آن‌ها را طبق قانون و آيين‌نامه‌هاي نظام صنفي و وظايف و مسئوليت‌هاي شورا تنظيم و جهت تصويب هيات عالي نظارت به دبيرخانه هيات ارسال نمايد.

ماده46ـ ماده8ـ اين آيين‌نامه در 8 ماده و 8 تبصره و در اجراي ماده 46 قانون نظم صنفي تهيه و در تاريخ   ........   توسط وزير بازرگاني تصويب گرديد.

پايان                     بازگشت به ماده46                       بازگشت به شروع

====

 

آيين نامه اجرايي تبصره بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفي

«وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد»

ماده49ـ الف ـ ماده 1ـ اتحاديه‌هاي صنفي كه به موجب تصميم كميسيونهاي نظارت به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردند، موظفند نسبت به ارايه صورت اموال و دارايي‌ها و همچنين اسناد و مدارك مالي، اداري و حقوقي و ... را حداكثر ظرف مدت بيست روز به كميسيون نظارت اقدام نمايند.

ماده49ـ الف ـ ماده 2ـ كميسيون نظارت مربوط اطلاعات و مدارك مزبور را حداكثر ظرف مدت 3 روز در اختيار هيات رييسه مجامع امور صنفي قرار ميدهد تا كليه اموال منقول و غيرمنقول دارايي‌ها، اثاثيه، ماشين‌هاي اداري و ساير ملزومات اتحاديه‌اي را كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم گرديده با نظر كارشناسي و به قيمت روز تقويم نمايند. همچنين وجوه نقدي اعم از سپرده ثابت و در گردش با نظر كارشناسي و به قيمت روز تقويم نمايند. همچنين وجوه نقدي اعم از سپرده ثابت و در گردش را نيز از بانك يا بانكهاي مربوط استعلام و مشخص نمايند.

ماده49ـ الف ـ ماده 3ـ ‌هيات رييسه مجامع امور صنفي موظفند ميزان ديون و تعهدات مالي، ‌اداري و حقوقي اتحاديه به اشخاص حقيقي و حقوقي را نيز دقيقاً مشخص و مراتب را به كميسيون نظارت اعلام نمايند.

ماده49ـ الف ـ ماده 4ـ هيات رييسه مجامع امور صنفي موظفند ميزان ديون و تعهدات اتحاديه به اشخاص حقيقي و حقوقي را از ارزش ميزان اموال، ‌دارايي‌ها، اثاثيه و موجوديهاي نقدي (موضوع ماده 2 اين آيين نامه) كسر نموده و مبلغ باقي مانده را به نسبت تعداد اعضاي اتحاديه‌هاي جديد بين اتحاديه‌هاي مزبور تقسيم نمايند.

ماده49ـ الف ـ ماده 5ـ كاركنان اتحاديه با نظر هيات رييسه مجمع امور صنفي ذيربط بين اتحاديه‌هاي جديد تقسيم گردند.

ماده49ـ الف ـ ماده 6ـ ‌هيات رييسه مجامع امور صنفي موظفند به منظور جلوگيري از توقف فعاليتهاي اتحاديه‌هاي جديدي كه از تفكيك اتحاديه قبلي ايجاد گرديده‌اند، ‌تا قبل از واگذاري اموال و دارايي‌هاي اتحاديه منحله قديم، مبلغي حداكثر به ميزان 30% موجوديهاي نقدي اتحاديه منحله قديم را به عنوان تنخواه گردان در اختيار اتحاديه‌هاي جديد قرار دهند.

ماده49ـ الف ـ ماده 7ـ در صورت بروز اختلاف نظر بين اتحاديه قديم و اتحاديه‌هاي جديد در كليه موارد نظر مجمع امور صنفي ذيربط لازم الاجراست.

ماده49ـ الف ـ ماده 8 ـ با توجه به اين كه بودجه هر اتحاديه از منابع مالي و درآمدهاي مندرج در ماده 31 قانون نظام صنفي تامين مي‌گردد لذا اتحاديه جديد جهت تامين هزينه‌هاي خود مبلغ حق عضويت دريافتي از اعضا را بايد برابر حق عضويت اتحاديه‌اي كه از آن منفك شده است دريافت نمايند. در صورت درخواست افزايش حق عضويت طبق قانون و مقررات نظام صنفي بايد اقدام گردد.

ماده49ـ الف ـ ماده 9ـ اين آيين نامه در نه ماده و در اجراي تبصره بند (الف)‌ماده 49 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ ......................... توسط وزير بازرگاني تصويب گرديد./ ش

 

==========================================

آيين نامه اجرايي ماده 54 قانون نظام صنفي

 شرح وظايف و تشكيلات اداري و امور مالي دبيرخانه هيات عالي نظارت

ماده54ـ ماده1ـ دبيرخانه هيات عالي نظارت كه من‌بعد در اين آيين‌نامه به اختصار دبيرخانه ناميده مي‌شود، در اجراي ماده54 قانون نظام صنفي تشكيل مي‌شود.

ماده54ـ ماده1ـ تبصره1ـ دبيرخانه جزيي از تشكيلات مصوب وزارت بازرگاني محسوب نمي‌گردد و دبير آن به پيشنهاد معاون توسعه بازرگاني داخلي توسط وزير بازرگاني منصوب مي‌گردد.

ماده54ـ ماده1ـ تبصره2ـ دبيرخانه از نظر مالي، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي منحصراً تابع اين آيين‌نامه مي‌باشد:

ماده54ـ ماده2ـ اهم وظايف و اختيارات دبيرخانه به شرح ذيل مي‌باشد:

ماده54ـ ماده2ـ1ـ تهيه و تنظيم دستور كار هيات و كميسيون هيات عالي نظارت.

ماده54ـ ماده2ـ2ـ هماهنگي با معاون توسعه بازرگاني داخلي بمنظور تشكيل و برگزاري مرتب جلسات هيات و كميسيون يا كميسيون‌هاي هيات عالي نظارت.

ماده54ـ ماده2ـ3ـ ارسال دستور كار و دعوتنامه شركت در جلسات براي اعضاي هيات و كميسيون هيات عالي نظارت و حسب مورد افراد صاحب نظر.

ماده54ـ ماده2ـ4ـ ارايه گزارشات كارشناسي در خصوص دستور جلسه براي اعضا.

ماده54ـ ماده2ـ5ـ تنظيم و ارايه گزارشات لازم در خصوص مسايل صنفي و سازمان‌هاي صنفي با هماهنگي مركز اصناف و بازرگانان براي هيات عالي نظارت و ساير مقامات مسئول.

ماده54ـ ماده2ـ6ـ تنظيم صورتجلسات و مصوبات هيات و كميسيون هيات عالي نظارت.

ماده54ـ ماده2ـ7ـ ابلاغ مصوبات هيات با امضاي رييس هيات و كميسيون هيات عالي نظارت با امضاي دبير هيات عالي نظارت به كميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌هاي صنفي و ساير مراجع ذيربط.

ماده54ـ ماده2ـ8ـ هماهنگي، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي دقيق قانون نظام صنفي و مصوبات هيات عالي نظارت و كميسيون يا كميسيون‌هاي هيات مذكور و انجام اقدامات قانوني لازم در جهت رفع مشكلات اجرايي موارد مزبور

ماده54ـ ماده2ـ9ـ انجام مكاتبات لازم با كميسيون‌هاي نظارت شهرها و سازمان‌هاي صنفي ذيربط به منظور راهنمايي و پاسخگويي مطابق مقررات مربوط.

ماده54ـ ماده2ـ10ـ تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيش‌بيني شده در قانون نظام صنفي با تاييد معاون توسعه بازرگاني داخلي و ارسال براي تصويب وزير محترم بازرگاني و يا ساير مراجع مربوط.

ماده54ـ ماده2ـ11ـ تهيه و ارايه گزارش در مورد مسايل و مشكلات شوراي اصناف كشور به معاون توسعه بازرگاني داخلي جهت بررسي و اتخاذ تصميم.

ماده54ـ ماده2ـ12ـ پيگيري انجام به موقع و قانوني انتخابات اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي در سراسر كشور با هماهنگي مركز اصناف و بازرگانان كشور.

ماده54ـ ماده2ـ13ـ بررسي شكايات و اعتراضات واصله از عملكرد سازمان‌هاي صنفي و كميسيون‌هاي نظارت و انجام اقدامات لازم با تاييد معاون توسعه بازرگاني داخلي.

ماده54ـ ماده2ـ14ـ بررسي قوانين و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به اصناف و تشكل‌هاي صنفي و ارايه پيشنهادات لازم به معاون توسعه بازرگاني داخلي.

ماده54ـ ماده2ـ15ـ اعلام نظر در خصوص مسايل اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي به مركز اصناف و بازرگانان جهت بررسي و اقدام لازم.

ماده54ـ ماده2ـ16ـ انتشار بولتن، هفته‌نامه و روزنامه جهت معرفي تخصصي اصناف و ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي‌هاي عموم مردم و واحدهاي صنفي و مسئولين سازمان‌هاي صنفي مطابق ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ماده54ـ ماده2ـ17ـ تهيه پيش‌نويس احكام روساي كميسيون‌هاي نظارت مراكز استان‌هاي كشور و ابلاغ آن پس از امضاي رييس هيات عالي نظارت.

ماده54ـ ماده2ـ18ـ برگزاري جلسات مشترك با سازمانهاي صنفي جهت ايجاد هماهنگي.

ماده54ـ ماده2ـ19ـ اجراي وظايف و مسئوليت‌هاي تعيين شده در قانون نظام صنفي.

ماده54ـ ماده2ـ20ـ اجراي ساير وظايف محوله بر اساس تصميمات هيات عالي نظارت، رييس هيات، معاون توسعه بازرگاني داخلي و كميسيون هيات عالي نظارت.

ماده54ـ ماده3ـ تشكيلات:

تشكيلات دبيرخانه هيات عالي نظارت مستقل از تشكيلات وزارت بازرگاني مي‌باشد، ليكن وزارت بازرگاني، شوراي اصناف كشور، مجامع امور صنفي و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند با رعايت مقررات نسبت به تامين و پرداخت حقوق و مزاياي قانوني پرسنل مورد نياز آن اقدام نمايند.

ماده54ـ ماده3ـ تبصره ـ دبيرخانه مجاز است كه براي بكارگيري افراد مورد نياز خود، از افراد واجد شرايط بصورت قراردادي و يا روزمزدي در چارچوب قوانين و مقررات، بنحويكه ايجاد هيچگونه تعهد استخدامي ننمايد اقدام نمايد.

ماده54ـ ماده4ـ تشكيلات دبيرخانه به شرح ذيا است :

ماده54ـ ماده4ـ1ـ مديريت امور عمومي، مركب از هشت نفر شامل يك نفر كارشناس، مسئول دفتر، بايگان، متصدي امور دفتري، نامه رسان، دو نفر ماشين‌نويس و راننده.

ماده54ـ ماده4ـ2ـ مديريت واحد حقوقي و قضايي مركب از دو نفر كارشناس حقوقي و دو نفر كمك كارشناس.

ماده54ـ ماده4ـ3ـ مديريت امور نظارت و پيگيري مركب از سه نفر كارشناس امور بازرگاني و اقتصادي و دو نفر كمك كارشناس.

ماده54ـ ماده4ـ4ـ مديريت امور اطلاعان و آمار، مركب از يك نفر كارشناس و سه نفر كمك كارشناس و پانچيست.

ماده54ـ امور مالي

دبيرخانه مكلف است با افتتاح حساب جاري در يكي از بانك‌ها، نسبت به واريز وجوه حاصله از فعاليت‌هاي ذيل در حساب مزبور اقدام نمايد. 1ـ فروش نشريات  2ـ چاپ و فروش فرم پروانه كسب      3ـ آگهي‌هاي تبليغاتي و اطلاعيه‌هاي شركت‌ها و موسسات دولتي و خصوصي كه در نشريات دبيرخانه چاپ مي‌گردد.   4ـ چاپ و فروش كتب و جزواتي كه به منظور ارتقا سطح اطلاعات و آگاهيهاي مسئولين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و اصناف كشور تهيه مي‌گردد.

ماده54ـ ماده5ـ تبصره1ـ برداشت از حساب جاري مزبور با امضاي مشترك دبير و مسئول امور مالي و مهر دبيرخانه خواهد بود.

ماده54ـ ماده5ـ تبصره2ـ دبيرخانه مكلف است كليه درآمدها و هزينه‌هاي خود را از حساب مزبور در دفاتر روزنامه و كل ثبت نمده و گزارش عمليات مالي و ترتزنامه ساليانه خود را جهت معاون توسعه بازرگاني داخلي و وزير بازرگاني ارسال نمايد.

ماده54ـ ماده6ـ مانده وجوه حساب جاري مزبور در پايان هر سال، با پيشنهاد معاون توسعه بازرگاني داخلي و تاييد وزير بازرگاني در جهت بهينه سازي امور سازمانهاي صنفي، اصناف و دبيرخانه، آموزش مسئولين اتحاديه‌ها، و مجامع امور صنفي، دست‌اندركاران فعاليت‌هاي صنفي، برگزاري همايش‌ها و كارگاههاي آموزشي جهت اصناف هزينه خواهد گرديد.

ماده54ـ ماده7ـ دبيرخانه مجاز است به منظور چاپ و انتشار نشريه و كتب با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تهيه و تنظيم مطالب و مقالات، چاپ و ليتوگرافي، توزيع نشريه، جذب آگهي و اطلاعيه و خريد كاغذ و بر اساس صلاح و صرفه قرارداد منعقد نمايد. همچنين دبيرخانه مجاز است جهت انجام امور نرم‌افزاري به منظور تهيه آمار و اطلاعات واحدهاي صنفي و چاپ پروانه كسب و فرم‌هاي مورد نياز جهت امور اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور، با اشخاص حقيقي و بر اساس صلاح و صرفه قرارداد منعقد نمايد.

ماده54ـ ماده8ـ اين آيين‌نامه در هشت ماده و پنج تبصره و در اجراي ماده54 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ  ......   توسط وزير بازرگاني تصويب و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

پايان                   بازگشت به ماده54                         شروع برنامه

 

 

********************************

آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 71 قانون نظام صنفي

( استفاده از صندوق مكانيزه فروش و دستگاه توزين ديجيتالي توسط افراد صنفي )

ماده71ـ تبصره1ـ ماده1ـ به‌منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستندسازي فعاليت‌هاي اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌كننده كالا و يا ارايه‌دهنده خدمت، مكلفند حداكثر ظرف مدت 3 سال از تصويب قانون نظام صنفي ( 24/12/1382 ) در شهرستان‌هاي با بيش از سيصدهزار نفر جمعيت و ظرف ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستان‌ها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش ( Posse ) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هر دو براي فروش كالا يا ارايه خدمت طبق ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه استفاده نمايند.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده2ـ صندوق‌هاي فروش ( يا نرم‌افزارهاي تهيه شده به اين منظور ) مخصوص واحدهاي صنفي ارايه دهنده كالا يا خدمات، بايد داراي توانايي‌هاي زير باشند:

ماده71ـ تبصره1ـ ماده2ـ بند1ـ نام و نشاني واحد صنفي در قبض ( يا فاكتور ) مخصوص مشتري درج شود.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده2ـ بند2ـ تاريخ و مشخصات اپراتور دستگاه ( مامور فروش ) در فبض مخصوص مشتري درج شود.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده2ـ بند3ـ مشخصات كامل كالاي فروخته شده در قبض مخصوص مشتري درج شود ( شامل وزن يا حجم يا متراژ يا .... و همچنين مشخصات كيفي مانند درجه يك يا درجه دو يا درجه سه )

ماده71ـ تبصره1ـ ماده2ـ بند4ـ مشخصات كامل خدمات ارايه شده به مشتري در قبض درج شود.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده2ـ بند5ـ قيمت واحد و قيمت كل و ساير اطلاعات مربوط به قيمت در قبض مشتري ثبت شود ( شامل عوارض و تخفيف و ... )

ماده71ـ تبصره1ـ ماده2ـ بند6ـ توانايي گزارش دهي و محاسبه فروش روزانه يا ماهانه را داشته باشد.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده2ـ بند7ـ توانايي گزارش دهي موردي را داشته باشد ( به عنوان مثال جهت پيگيري شكايات احتمالي )

ماده71ـ تبصره1ـ ماده2ـ بند8ـ زير قبض مخصوص مشتري تلفن رسيدگي به شكايات درج شود.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده2ـ بند9ـ دستگاه يا برنامه نرم‌افزاري تهيه شده بايد به گونه‌اي باشد كه مامور فروش يا فرد صنفي به هيچ وجه توانايي دخل و تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده3ـ دستگاه‌هاي توزين ديجيتالي بايد داراي مشخصات زير باشد :

ماده71ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند1ـ حساسيت دستگاه ( حداقل وزني كه قابل اندازه‌گيري است ) مشخص شده و در معرض ديد مشتري باشد.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند1ـ تبصره ـ واحدهاي صنفي موظفند از دستگاه‌هاي توزيني استفاده نمايند كه حسب نوع فعاليت حساسيت مورد نياز را دارا باشد.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند2ـ قيمت واحد كالا، وزن كالا و كل قيمت محاسبه و در معرض ديد مشتري قرار گيرد.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند2ـ تبصره1ـ اعلام قيمت واحد كالا توسط دستگاه توزين ديجيتالي به هيچ وجه جايگزين اتيكت نيست.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند2ـ تبصره2ـ اعلام قيمت واحد كالا و قيمت كل به هيچ وجه جايگزين صدور فاكتور نيست. ( در صورتي كه دستگاه توانايي صدور قبض كتبي را داشته باشد مطابق ماده 6 اين آيين‌نامه اقدام خواهد شد )

ماده71ـ تبصره1ـ ماده3ـ بند3ـ دستگاه‌هاي توزين ديجيتالي مورد استفاده در دادوستد عمومي مشمول استاندارد اجباري بوده و بايد با استاندارد ملي شماره 6589 مطابقت داشته باشد.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده4ـ الف ـ واحدهاي صنفي ذيل مكلف به استفاده از صندوق مكانيزه فروش مي‌باشند :

عمده فروشان كليه كالاها، بنكداران كليه كالاها، فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي و چندمنظوره، رستوران و سلف سرويس، چلوكباب و چلوخورشت، اغذيه‌فروشان، تالارهاي پذيرايي، فروشندگاه قطعات يدكي، لوازم خانگي، لوازم صوتي، كيف و كفش، پوشاك و لوازم بهداشتي ساختمان. ( و كليه صنوف خدماتي )

ماده71ـ تبصره1ـ ماده4ـ ب ـ واحدهاي صنفي ذيل مكلف به استفاده از دستگاه توزين ديجيتالي مي‌باشند :

بارفروشان ميوه‌ وتره‌بار، قنادوشيريني فروش، آجيل و خشكبار، سوپرماركت، خواربارفروشان، لبنيات و سقط فروشان، طلا و جواهر، آهن‌آلات.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده4ـ ب ـ تبصره ـ با پيشنهاد كميسيون‌هاي نظارت مراكز استان‌ها و تصويب كميسيون هيات عالي نظارت مي‌توان نسبت به افزايش صنوف قيد شده در ماده 4 اين آيين‌نامه اقدام نمود.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده5ـ مسووليت نظارت بر عملكرد، آزمون و پلمپ دستگاه‌هاي توزين ديجيتالي به عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مي‌باشد.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده5ـ تبصره1ـ در صورت درخواست موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و به منظور نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها، سازمان بازرگاني استان‌ها و مجامع امور صنفي موظفند با موسسه مذكور همكاري نمايند.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده5ـ تبصره2ـ در صورت درخواست سازمان بازرگاني استان‌ها و مجامع امور صنفي، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي موظف به همكاري لازم با بازرگاني استان‌ها و مجامع امور صنفي مي‌باشد.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده5ـ تبصره3ـ در صورت تخلف واحدهاي صنفي مبني بر دستكاري و يا خارج نمودن صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه‌هاي توزين ديجيتالي از پلمپ، طبق مقررات با واحدهاي متخلف برخورد مي‌گردد.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده6ـ قبوض دريافتي از افراد صنفي كه از طريق دستگاه توزين ديجيتالي و يا صندوق مكانيزه فروش صادر مي‌شود. به منزله صدور فاكتور توسط فروشنده كالا و يا ارايه دهنده خدمت تلقي مي‌گردد.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده6ـ تبصره ـ در صورت فروش كالا و يا ارايه خدمات بيش از مبلغ 10.000.000 ريال افراد صنفي موظفند علاوه بر ارايه قبض يا فيش موضوع ماده 6 اين آيين‌نامه نسبت به صدور فاكتور فروش نيز اقدام نمايند.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده7ـ واحدهاي صنفي استفاده كننده از صندوق‌هاي مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي در صورت مشاهده نواقصي در دستگاه‌هاي خود موظفند بلافاصله نسبت به رفع نقص آن اقدام نمايند.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده7ـ تبصره ـ واحدهاي صنفي مذكور حق عرضه كالا و ارايه خدمات به مشتريان قبل از رفع عيب دستگاه‌هاي فوق‌الذكر را ندارند و در صورت اقدام به اين امر مطابق ماده 66 قانون نظام صنفي با متخلف برخورد خواهد شد.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده8ـ فروش كالا و يا ارايه خدمت توسط واحدهاي مزبور بدون استفاده از صندوق مكانيزه و يا دستگاه توزين ديجيتالي به عنوان تخلف صنفي تلقي و بر اساس مفاد تبصره 2 ماده 71 قانون نظام صنفي با واحد صنفي برخورد خواهد شد.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده9ـ مجامع امور صنفي با همكاري اتحاديه‌هاي صنفي مربوط مكلف به اطلاع‌رساني دقيق، آموزش صنوف و ايجاد تسهيلات لازم جهت خريد دستگاه‌هاي صندوق مكانيزه فروش و يا توزين ديجيتال افراد صنفي مي‌باشد.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده10ـ سازمان بازرگاني استان‌ها موظفند گزارش عملكرد اجراي آيين‌نامه مزبور را هر سه ماه يك‌بار به معاونت توسعه بازرگاني داخلي اعلام نمايند.

ماده71ـ تبصره1ـ ماده11ـ اين آيين‌نامه در 11 ماده و 9 تبصره و در اجراي تبصره يك ماده 71 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ  .... به تصويب وزير بازرگاني رسيد. 71/ش 20/11

 

========================================================

شروع برنامه

 

 

آيين نامه اجرايي ماده 75 قانون نظام صنفي

حقوق هيات رييسه مجامع امور صنفي و هيات مديره اتحاديه ها

ماده75ـ ماده 1 ـ حقوق دريافتي عبارت از مبلغ دستمزدي است كه رييس و اعضا هيات مديره اتحاديه‌هاي صنفي از محل بودجه اتحاديه در ازاي كار و خدمات دريافت مي‌نمايند.

ماده75ـ ماده1ـ تبصره1ـ هر يك از روساي هيات مديره اتحاديه‌هاي صنفي، چنانچه به عضويت هيات رييسه مجمع انتخاب شود، در ازاي ارائه كار و خدمات، حقوق خود را فقط از بودجه مجمع مربوط دريافت مي‌دارد.

ماده75ـ ماده1ـ تبصره2ـ مدت كار تمام وقت جهت اعضاي هيات مديره اتحاديه‌ها و هيات رييسه مجامع امور صنفي چهل ساعت در هفته خواهد بود و ميزان حقوق هر يك ار اعضاي هيات مديره اتحاديه‌ها و يا هيات رييسه مجامع امور صنفي بر حسب مدت زمان كاركرد ماهيانه تعيين مي‌گردد.

ماده75ـ ماده2ـ مجموع مبالغ دريافتي اعضاي هيات مديره اتحاديه‌ها براي كار تمام وقت در تهران و مراكز استانها سالانه نبايد بيشتر از ميزان 30% درآمد اتحاديه باشد، كه در بودجه ساليانه اتحاديه پيش‌بيني شده و در صورت تامين اعتبار از طرف اتحاديه ذيربط، مشروط به‌اينكه حداكثر از ميزان سه برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار در ماه براي هر عضو تجاوز ننمايد براساس پيشنهاد اعضاي هيات مديره اتحاديه و تصويب هيات رييسه مجمع امور صنفي مربوط قابل پرداخت است.

ماده75ـ ماده2ـ تبصره ـ حقوق روساي اتحاديه‌هاي صنفي در تهران و مراكز استانها به ميزان 20% علاوه بر مبلغ مقرر در ماده 2 تعيين مي‌گردد.

ماده75ـ ماده3ـ مبلغ حقوق رييس و اعضاي هيات مديره اتحاديه‌هاي صنفي در ساير شهرستانهاي كشور بر اساس مدت زمان كاركرد ماهيانه هر يك از آنان و با پيشنهاد هيات مديره اتحاديه و تاييد هيات رييسه مجمع امور صنفي ذيربط و تصويب كميسيون نظارت در صورت تامين اعتبار از طرف اتحاديه مربوط با رعايت سقفهاي تعيين شده در ماده 2 و تبصره ذيل آن قابل پرداخت است.

ماده75ـ ماده4ـ روساي اتحاديه‌ها كه به نمايندگي از جانب صنف به عضويت مجمع امور صنفي پذيرفته مي‌شوند و در جلسات كميسيونهاي آن مجمع شركت مي‌نمايند، علاوه بر حقوق دريافتي از اتحاديه، مي‌توانند حق حضور در كميسيونها را طبق برآورد و تشخيص هيات رييسه مجمع ذيربط از محل بودجه مجمع دريافت نمايند.

ماده75ـ ماده5ـ كل دريافتي هر يك از اعضاي هيات رييسه مجامع امور صنفي براي كار تمام وقت در تهران و مراكز استانها حداكثر معادل چهار برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار خواهد بود كه در بودجه ساليانه مجمع امور صنفي مربوط پيش‌بيني مي‌گردد و در صورت تامين اعتبار در تهران بر اساس پيشنهاد مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون هيات عالي نظارت و در مراكز استانها بر اساس پيشنهاد مجمع امور صنفي مربوط و تاييد كميسيون نظارت و تصويب كميسيون هيات عالي نظارت قابل پرداخت مي‌باشد و در ساير شهرستانهاي كشور با پيشنهاد مجمع امور صنفي مربوط و تاييد كميسيونهاي نظارت شهرستانهاي مربوط و تصويب كميسيون نظارت مركز استان و با رعايت حداكثر ميزان فوق تعيين مي‌گردد.

ماده75ـ ماده5ـ تبصره1ـ حقوق روساي مجامع امور صنفي در تهران و مراكز استانها به ميزان 20% علاوه بر ميزان مقرر در ماده 5 تعيين مي‌شود.

ماده75ـ ماده5ـ تبصره2ـ بر اساس تبصره ماده 75 قانون نظام صنفي اعضاي هيات مديره اتحاديه‌ها و هيات رييسه مجامع امور صنفي بابت دريافتيهاي فوق مشمول قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي نخواهند بود.

ماده75ـ ماده6ـ مرخصي اعضاي هيات مديره اتحاديه‌ها با اطلاع رييس اتحاديه و مرخصي روساي اتحاديه‌هاي صنفي با اطلاع رييس مجمع امور صنفي مربوط صورت مي‌پذيرد.

ماده75ـ ماده6ـ تبصره1ـ در صورت مرخصي رئيس اتحاديه، نايب رييس اتحاديه بايد در محل اتحاديه حضور يابد و عهده‌دار مسووليت ايشان باشد.

ماده75ـ ماده6ـ تبصره2ـ مرخصي اعضاي هيات رييسه مجامع امور صنفي با موافقت رييس مجمع مربوط و مرخصي روساي مجامع امور صنفي با اطلاع رييس كميسيون نظارت خواهد بود.

ماده75ـ ماده7ـ اعضاي هيات مديره اتحاديه‌ها و هيات رييسه مجامع امور صنفي در خصوص دريافت حقوق ماهانه مخير خواهند بود.

ماده75ـ ماده8ـ اين آيين‌نامه در 8 ماده و 7 تبصره و در اجراي ماده 75 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ   .....  به تصويب وزير بازرگاني رسيده و لازم‌الاجرا مي‌باشد. 25/م14/6

 

آيين نامه اجرايي ماده 81 قانون نظام صنفي

نحوه همكاري نيروي انتظامي با اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و شوراي‌اصناف كشور

ماده81ـ ماده1ـ بر اساس ماده 81 قانون نظام صنفي نيروي انتظامي كشور موظف است در اجراي قانون نظام صنفي همكاري لازم را با اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور معمول دارد. نحوه همكاري نيروي مزبور به موجب اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده81ـ ماده2ـ اتحاديه‌هاي صنفي مكلفند بموجب بند يازده ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب مصوب 08/05/1383 وزير محترم بازرگاني، موافقت اداره نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي را اخذ نمايند.

ماده81ـ ماده2ـ تبصره1 ـ بر اساس تبصره 2 ماده12 قانون نظام صنفي ادارات اماكن نيروي انتظامي شهرستان‌هاي كشور موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي و نهايي خود را به اتحاديه صنف مربوط اعلام نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

ماده81ـ ماده2ـ تبصره2ـ در صورت عدم استعلام بمنظور اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماكن عمومي و صدور پروانه كسب براي مشاغل ماده فوق و يا عدم موافقت ادارات نظارت مبني بر صدور پروانه كسب، پروانه صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و ضمن طرح موضوع از سوي ادارات نظارت بر اماكن عمومي در كميسيون نظارت نسبت به ابطال پروانه اقدام خواهد شد.

ماده81ـ ماده3ـ ادارات نظارت بر اماكن عمومي ترتيبي اتخاذ نمايند كه از مراجعه فردي متقاضيان پروانه كسب به ادارات مزبور جلوگيري گردد، پرونده مربوطه برابر ضوابط و مقررات مورد نظر ناجا در اتحاديه‌ها تشكيل و توسط پيك مخصوص و يا سيستم الكترونيك به ادارات نظارت بر اماكن عمومي ارسال و پاسخ استعلامات نيز به همان نحو به اتحاديه ارسال گردد.

ماده81ـ ماده3ـ تبصره ـ مسووليت تطبيق فتوكپي مدارك و مشخصات متقاضي با اصل آن به عهده اتحاديه مي‌باشد.

ماده81ـ ماده4ـ صدور بيش از يك پروانه كسب براي فرد صنفي منوط به معرفي مباشر مي‌باشد.

ماده81ـ ماده4ـ تبصره ـ صاحب پروانه كسب براي دريافت پروانه كسب مجدد بايد درخواست كتبي خود را مبني بر معرفي مباشر به اتحاديه تسليم دارد.

اتحاديه در صورت تاييد، فرد معرفي شده را بمنظور اخذ موافقت به ادارات نظارت بر اماكن عمومي، نسبت به صدور كارت مباشرت اقدام نمايند.

ماده81ـ ماده5ـ افراد صنفي موظفند پيش از بكارگيري كساني كه براي انجام خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي‌كنند مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي نسبت به صدور كارت شناسايي عكس‌دار با درج تخصيص اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده81ـ ماده5ـ تبصره1ـ صاحبان اماكن و مشاغل مورد نظر موظفند قبل از بكارگيري فرد متقاضي مدارك لازم شامل 4 قطعه عكس 4*6 ، فتوكپي شناسنامه، برگ پايان خدمت يا معافيت دائم فرد را مطابق ماده 3 اين آيين‌نامه جهت اداره نظارت بر اماكن عمومي ارسال نمايند.

ماده81ـ ماده5ـ تبصره2ـ ادارات نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي، موظفند ظرف يك هفته، پاسخ نهايي خود را جهت صدور كارت، به اتحاديه‌ها اعلام نمايند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت اداره اماكن ذيربط تلقي مي‌گردد.

ماده81ـ ماده5ـ تبصره3ـ در صورت بروز تخلف و جرم از سوي دارندگان كارت ارايه خدمات بنابر تشخيص و اعلام ادارات نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي و ساير مراجع ذيصلاح، اتحاديه‌هاي صنفي مكلفند نسبت به ابطال كارت شناسايي آنان اقدام و از ادامه اشتغال فرد مذكور جلوگيري نمايد.

ماده81ـ ماده6ـ محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب براي آن صادر نشده باشد با اعلام اتحاديه و از طريق نيروي انتظامي در اختيار مجمع امور صنفي ذيربط پلمپ مي‌گردد

ماده81ـ ماده7ـ نيروي انتظامي مكلف است در اجراي مواد 27 و 28 قانون نظام صنفي، بر اساس درخواست مجامع امور صنفي و بر حسب نياز، نيروي لازم جهت تعطيل و پلمپ واحدهاي صنفي در اختيار مجامع مزبور قرار دهد.

ماده81ـ ماده7ـ تبصره1ـ نيروي انتظامي قبل از پلمپ محل داير شده از 10 تا 20 روز به داير كننده مهلت مي‌دهد تا كالاهاي موجود در محل را تخليه نمايد.

ماده81ـ ماده7ـ تبصره2ـ فك پلمپ محل مزبور پس از صدور پروانه كسب و يا پس از گذشت يك هفته از تاريخ پلمپ، در صورت تشكيل پرونده در اتحاديه و ارايه مدارك مربوط به بندهاي 2و7و11 آيين‌نامه اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب ( موضوع تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي ) توسط متقاضي به اتحاديه و پس از اخذ تعهد كتبي مبني بر تكميل پرونده به اتحاديه ظرف مهلت يك‌ماه پس از اعلام اتحاديه به مجمع امور صنفي ذيربط توسط نيروي انتظامي انجام مي‌گردد.

ماده81ـ ماده7ـ تبصره3ـ چنانچه فرد صنفي از فعاليت صنفي به اتحاديه اعلام انصراف نمايد اتحاديه در اسرع وقت و با اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم فعاليت تا صدور پروانه كسب از محل مزبور و با اخذ هزينه بازرسي كه به تصويب كميسيون نظارت رسيده باشد از طريق مجمع امور صنفي ذيربط فك پلمپ خواهد نمود.

ماده81ـ ماده7ـ تبصره4ـ كساني كه پلمپ يا لاك و مهر محل‌هاي تعطيل شده را بشكنند و محل‌هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

ماده81ـ ماده8ـ در اجراي بند (ز) و تبصره ماده 37 قانون نظام صنفي مجامع امور صنفي و ادارات نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي با تدوين ضوابط و مقررات مورد نظر و تشكيل جلسات هماهنگي زمينه‌هاي اجراي دقيق مقررات و ضوابط توسط افراد صنفي را فراهم آورند.

ماده81ـ ماده9ـ در اجراي ماده 28 قانون نظام صنفي تعطيل و پلمپ واحدهاي صنفي متخلف بر اساس درخواست اتحاديه و مطابق آيين‌نامه اجرايي ماده مزبور به مجمع امور صنفي اعلام و مجمع مذكور از طريق نيروي انتظامي در اختيار مجمع اقدام خواهد نمود.

ماده81ـ ماده10ـ در اجراي تبصره بند (م) ماده 30 قانون نظام صنفي، در صورت واگذاري وظايف و اختيارات اتحاديه‌هاي صنفي به ادارات دولتي يا شهرداريها و يا سازمان‌هاي وابسته، انجام عمليات تعطيل و يا پلمپ واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب و يا متخلف با اعلام ادارات مزبور توسط نيروي انتظامي انجام مي‌گيرد.

ماده81ـ ماده11ـ اتحاديه‌هاي صنفي مكلفند به منظور ساماندهي و قانونمند نمودن واحدهاي فاقد پروانه كسب مستمراً نسبت به شناسايي و معرفي اين قبيل واحدها به مجمع امور صنفي ذيربط اقدام نمايند تا مجمع مزبور براساس ماده هفت اين آيين‌نامه و تبصره‌هاي ذيل آن اقدام نمايند.

ماده81ـ ماده12ـ نحوه همكاري نيروي انتظامي با هيات‌هاي بدوي و تجديد نظر مصرحه در ماده 72 قانون نظام صنفي بر اساس دستورالعمل اجرايي مواد 52 و 72 قانون مزبور خواهد بود.

ماده81ـ ماده13ـ اتحاديه‌هاي صنفي موظفند در اجراي بند (ح) از ماده 30 ق.ن.ص و مجامع امور صنفي در اجراي بند (ف) ماده 37 قانون مزبور و به منظور اجراي آموزش‌هاي انتظامي به افراد صنفي و اعضاي هيات مديره اتحاديه‌ها در جهت كاهش تخلفات و جرايم، بسترهاي لازم را جهت برقراري كلاس‌هاي آموزشي از طريق ادارات نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي فراهم آورند.

ماده81ـ ماده13ـ تبصره ـ اتحاديه‌هاي صنفي با همكاري و هماهنگي نيروي انتظامي مكلفند هشدارهاي انتظامي مورد نظر ناجا مرتبط با صنوف را به طريق مناسب اعم از تراكت، اطلاعيه، بروشور و ........ به اطلاع صاحبان پروانه و شاغلين آن‌ها برسانند.

ماده81ـ ماده14ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده 81 قانون نظام صنفي موظف است اين آيين‌نامه را به كليه واحدهاي تابعه در سراسر كشور ابلاغ نمايد.

ماده81ـ ماده15ـ اين آيين‌نامه در 15 ماده و دوازده تبصره در اجراي ماده 81 قانون نظام صنفي و توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي و مجامع امور صنفي تهران تهيه و در تاريخ  ...... توسط وزير بازرگاني تصويب گرديد.81/ش

بازگشت

 

 

 

 

========================

آيين نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي

حراج و فروش فوق العاده واحدهاي صنفي

ماده84ـ ماده1ـ تعاريف

ماده84ـ ماده1ـ الف ـ تعريف حراج : در اين آيين‌نامه حراج به عرضه كالا جهت فروش به قيمت پايين‌تر از قيمت خريد يا تمام‌شده و نازل‌تر از قيمت متعارف و تعادلي بازار، مربوط به پايان فصل مصرف ـ توسعه اوليه فروش كالا ـ تغيير شغل ـ تعطيل واحد صنفي كه در مدت معين در واحدهاي صنفي، تخت شرايط و ضوابط اين آيين‌نامه انجام مي‌گيرد اطلاق مي‌شود.

ماده84ـ ماده1ـ ب ـ تعريف فروش فوق‌العاده : به عرضه كالا جهت فروش به قيمت حداقل 10 يا 15 درصد پايين‌تر از قيمت متعارف و تعادلي بازار كه در مدت معين در واحدهاي صنفي تحت شرايط و ضوابط اين آيين‌نامه انجام مي‌گيرد، اطلاق مي‌شود.

ماده84ـ ماده2ـ تعداد دفعات برگزاري حراج و فروش فوق‌العاده واحدهاي صنفي حداكثر سه‌نوبت در سال و هر نوبت به مدت يك‌ماه مي‌باشد.

ماده84ـ ماده3ـ واحدهاي صنفي متقاضي انجام حراج يا فروش فوق‌العاده مكلفند كليه كالاهاي مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاري حراج يا فروش فوق‌العاده به فروش رسانند.

ماده84ـ ماده3ـ تبصره ـ كليه عناوين فروشهاي غيرمتعارف واحدهاي صنفي تحت هر نام با نظر اتحاديه صنف مربوط مسمول يكي از تعاريف حراج يا فروش فوق‌العاده خواهد بود.

ماده84ـ ماده4ـ هر واحد صنفي قبل از حراج و يا فروش فوق‌العاده مكلف است مدارك زير را همراه درخواست حراج يا فروش فوق‌العاده با ذكر تاريخ پيشنهادي براي حراج يا فروش فوق‌العاده كالا، جهت اخذ مجوز به اتحاديه مربوط و در صورت عدم وجود اتحاديه به مجمع امور صنفي ذيربط تسليم نمايد.  الف‌ـ فهرست كليه كالاهاي مورد عرضه در واحد صنفي.  ب‌ـ فاكتور خريد يا مدركي دال بر قيمت‌هاي تمام شده.  ج‌ـ فهرست قيمت‌هاي متعارف در حال فروش عادي.    دـ تعيين درصد تخفيف نسبت به قيمت فروش كالا در مورد فروش فوق‌العاده كالا.   هـ ـ ليست قيمت كالا پس از كسر تخفيف.

اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي موظفند حداكثر ظرف مدت يك  00000  صدور مجوز حراج و يا فروش فوق‌العاده كالا جهت متقاضيان اقدام 00000  عدم موافقت مراتب را با ذكر دلايل قانوني به متقاضي اعلام نمايند.

ماده84ـ ماده4ـ تبصره ـ عدم پاسخگويي اتحاديه‌ها و يا مجامع امور صنفي به درخواست واحدهاي صنفي در زمان مقرر يك‌هفته به منزله موافقت با حراج يا فروش فوق‌العاده و صدور مجوز براي آنها محسوب مي‌شود. در اين شرايط اگر تخلفاتي نسبت به مواد اين آيين‌نامه از طرف واحدهاي صنفي صورت گيرد و مسووليت آن مستقيماً به عهده آنان خواهد بود.

ماده84ـ ماده5ـ هر واحد صنفي كه بخواهد كالا يا مصنوعات يا فراورده‌هاي خود را حراج و يا فروش فوق‌العاده نمايد موظف است علاوه بر كسب مجوز از اتحاديه صنف مربوط و در صورت عدم وجود اتحاديه از مجمع امور صنفي ذيربط، تابلويي شامل نرخ اوليه، ميزان تخفيف و مدت حراج يا فروش فوق‌العاده و قيمت كالا پس از كسر تخفيف را در مدخل مغازه خود به طوري كه در معرض ديد همگان باشد نصب نمايد.

ماده84ـ ماده6ـ اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي صادركننده مجوز حراج و يا فروش فوق‌العاده مكلفند پس از صدور مجوز، مراتب را در استان‌ها به سازمان بازرگاني استان و در شهرستان‌ها به مديريت بازرگاني شهرستان اعلام نمايند. همچنين به منظور برخورداري واحدهاي صنفي كه اقدام به فروش فوق‌العاده و يا حراج مي‌نمايند از تخفيف‌هاي مالياتي، اتحاديه‌ها و يا مجامع امور صنفي مكلفند يك نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالياتي مربوطه ارسال نمايند.

ماده84ـ ماده7ـ واحدهاي صنفي مجاز نمي‌باشند كه براي جلب مشتري در باره كالاهاي مورد حراج يا فروش فوق‌العاده برخلاف واقع تبليغ نمايند. تبليغ خلاف علاوه بر تعقيب قانوني متخلف، موجب تعطيل حراج يا فروش فوق‌العاده خواهد شد.

ماده84ـ ماده8ـ در صورتي كه واحد صنفي بدون دريافت مجوز از اتحاديه و در صورت عدم وجود اتحاديه از مجمع امور صنفي ذيربط اقدام به حراج و يا فروش فوق‌العاده نمايد مرتكب تخلف صنفي گرديده و طبق قانون و مقررات نظام صنفي با وي برخورد مي‌گردد.

ماده84ـ ماده9ـ واحد صنفي مكلف است در مقابل عرضه كالاهاي مورد حراج و يا فروش فوق‌العاده، فاكتور فروش و يا رسيد و فيش صندوق صادر و به مشتري تسليم نمايد.

ماده84ـ ماده10ـ واحدهاي فاقد پروانه كسب مجاز به حراج و يا فروش فوق‌العاده نمي‌باشند. در صورت انجام آن، مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي ذيربط موظفند حراج و يا فروش فوق‌العاده اين گونه واحدها را تعطيل نمايند.

ماده84ـ ماده11ـ اتحاديه‌ها و يا مجامع امور صنفي جهت انجام خدمات به واحدهاي صنفي كه اقدام به حراج و يا فروش فوق‌العاده مي‌نمايند، مجازند مبلغي را با تصويب كميسيون نظارت شهرستان مربوطه دريافت نمايند.

ماده84ـ ماده12ـ سازمان بازرگاني استان‌ها مي‌توانند در صورت تشخيص و ضرورت براي تنظيم بازار با همكاري مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي ذيربط و تصويب كميسيون نظارت تمهيدات لازم بمنظور برگزاري فروش‌هاي فوق‌العاده هماهنگ واحدهاي صنفي را حداقل دوبار در سال ( پاييز و بهار ) فراهم آورند.

ماده84ـ ماده13ـ نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه به عهده اتحاديه‌ها و مجمع امور صنفي ذيربط و سازمان بازرگاني استان در مراكز استان‌ها و در شهرستانهاي تابعه با مديريت بازرگاني شهرستان مي‌باشد.

ماده84ـ ماده14ـ اين آيين‌نامه شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ  .....  توسط وزير محترم بازرگاني تصويب گرديده است. 10/ش 27/5

پايان                  بازگشت به ماده84                      شروع برنامه

 

 

آيين نامه ماده 86 قانون نظام صنفي

آيين نامه اجرايي نحوه فعاليت و نظارت بر فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره يا زنجيره‌اي

ماده86ـ ماده1ـ مقدمه :

فعاليت فروشگاه‌هاي بزرگ، چند منظوره يا زنجيره‌اي و نحوه نظارت بر آن‌ها به موجب ماده86 قانون نظام صنفي و تبصره ذيل آن ( مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي)، بر اساس مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده86ـ ماده2ـ تعاريف:

فروشگاه بزرگ: به فروشگاه‌هايي اطلاق مي‌شود كه تحت مديريت متمركز در فروشگاه‌هاي متعدد به عرضه كالا مبادرت نمايند. اين قبيل فروشگاه‌ها مي‌توانند فعاليت‌هاي اقتصادي خود را در دو بخش عمده‌فروشي و خرده‌فروشي قرار دهند فروش‌گاههاي مذكور به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

ماده86ـ ماده2ـ الف ـ فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي تخصصي ( تك منظوره ): فروشگاه‌هايي هستند كه تنها به عرضه يك گروه كالايي خاص، مبادرت مي‌نمايند.

ماده86ـ ماده2ـ ب ـ فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي جامع ( چند منظوره ): فروشگاه‌هايي هستند كه به عرضه مجموعه‌اي از گروه‌هاي كالايي، مبادرت مي‌نمايند.

ماده86ـ ماده2ـ تبصره ـ فروشگاه‌هاي بزرگ، چند منظوره يا زنجيره‌اي، مي‌توانند خدمات جانبي متعارف مورد نياز عموم را نيز در فروشگاه‌هاي خود، ارايه نمايند.

 

شرايط متقاضيان و مدارك لازم :

ماده86ـ ماده3ـ شرايط متقاضيان تاسيس فروشگاه‌هاي بزرگ، چند منظوره يا زنجيره‌اي و مدارك لازم به شرح زير مي‌باشد:

ماده86ـ ماده3ـ الف ـ شرايط متقاضيان:

ماده86ـ ماده3ـ الف ـ1ـ تابعيت ايران و در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار و اقامت معتبر از مراجع ذيصلاح قانوني

ماده86ـ ماده3ـ الف ـ2ـ نداشتن سابقه موثر كيفري براي اشخاص حقيقي

ماده86ـ ماده3ـ الف ـ3ـ داشتن تحصيلات عاليه و يا برخورداري از تجارب تجاري.

ماده86ـ ماده3ـ الف ـ4ـ ارايه گواهي پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دايم.

ماده86ـ ماده3ـ ب ـ مدارك لازم:

ماده86ـ ماده3ـ ب ـ1ـ ارايه سند مالكيت محل فروشگاه يا اجاره نامه رسمي يا ارايه قرارداد منعقده بين متقاضي مجوز فعاليت با ادارات، سازمان‌هاي دولتي، نهادها، شهرداري‌ها و يا شركت‌هاي وابسته به دولت.

ماده86ـ ماده3ـ ب ـ2ـ ارايه گواهي پايان كار تجاري از شهرداري.

ماده86ـ ماده3ـ ب ـ3ـ موافقت اداره نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي از نظر ضوابط انتظامي و ترافيكي

ماده86ـ ماده3ـ ب ـ4ـ ارايه آخرين مدرك تحصيلي و شش قطعه عكس و فتوكپي شناسنامه عكس‌دار و براي اتباع بيگانه فتوكپي گذرنامه.

ماده86ـ ماده3ـ تبصره1ـ در صورتي كه فروشگاه‌هاي بزرگ، چند منظوره يا زنجيره‌اي نسبت به داير نمودن اماكني كه طبق قوانين و مقررات مربوط مكلف به رعايت امور بهداشتي مي‌باشند مبادرت نمايند، دريافت مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هنگام صدور مجوز فعاليت جهت آنان الزامي مي‌باشد.

ماده86ـ ماده3ـ تبصره2ـ در صورت ارايه خدمات فني توسط فروشگاه‌هاي مزبور، داشتن مجوز صلاحيت فني و تخصصي از مراجع ذيربط توسط خدمات دهنده، الزامي است.

ماده86ـ ماده4ـ فروشگاه‌هاي بزرگ، چند منظوره يا زنجيره‌اي بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشند:

ماده86ـ ماده4ـ1ـ حداقل مساحت لازم جهت عرصه فروش در فروشگاه‌هاي بزرگ

در شهرهاي: تهران ـ مشهد ـ اصفهان ـ تبريز ـ اهواز و كرج پانصد مترمربع و در ساير شهرهاي كشور 250 مترمربع مي‌باشد.

ماده86ـ ماده4ـ2ـ حداقل مساحت لازم جهت عرصه فروش در فروشگاه‌هاي مركزي چند منظوره يا زنجيره‌اي در شهرهاي كشور يك هزار مترمربع و در ساير فروشگاه‌ها 300 مترمربع مي‌باشد.

ماده86ـ ماده4ـ3ـ تجهيزات لازم براي ساختمان هر يك از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و بزرگ.

ماده86ـ ماده4ـ4ـ درهاي ورودي، خروجي و اضطراري مناسب براي مشتريان و مدخل جداگانه‌اي براي انتقال كالا از انبار و سردخانه به عرصه فروش.

ماده86ـ ماده4ـ5ـ تجهيز فروشگاه به سيستم‌هاي رايانه‌اي و شبكه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري.

ماده86ـ ماده4ـ6ـ عرضه كالا با رعايت كليه ضوابط استاندارد و دستورالعمل‌هاي بهداشتي.

ماده86ـ ماده4ـ7ـ ارايه فاكتور فروش توسط صندوق داران و لحاظ نمودن مشخصاتي از قبيل نام فروشگاه، تاريخ، ساعت، باركد، شرح كالا، قيمت واحد، قيمت كل و ميزان تخفيف.

ماده86ـ ماده5ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي تاسيس فروشگاه‌هاي بزرگ در مراكز استان‌ها سراسر كشور بايد تقاضاي خود را به سازمان بازرگاني استان و در شهرستان‌ها به ادارات بازرگاني مربوط ارايه نمايند.

ماده86ـ ماده5ـ تبصره ـ در مناطق فوق‌الذكر پس از تشكيل كانون فروشگاه‌هاي فوق، متقاضي درخواست را به كانون تسليم مي‌نمايد.

ماده86ـ ماده6ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي، تاسيس فروشگاه‌هاي چند منظوره يا زنجيره‌اي موضوع اين آيين‌نامه بايد درخواست خود را به كانون فروشگاه‌هاي مزبور تسليم نمايند.

ماده86ـ ماده6ـ تبصره ـ در مناطقي كه كانون فروشگاه‌هاي مذكور تشكيل نگرديده باشد، متقاضي درخواست خود را به معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني تسليم مي‌نمايد.

ماده86ـ ماده7ـ سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين آيين‌نامه به احداث و راه‌اندازي فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي نمايند.

ماده86ـ ماده8ـ سازمان بازرگاني استانها و يا ادارات بازرگاني شهرستان‌ها موظفند پس ار تكميل مدارك لازم حداكثر ظرف مدت يكماه نسبت به صدور مجوز فعاليت فروشگاه بزرگ اقدام نمايند.

ماده86ـ ماده8ـ تبصره ـ در صورتيكه اداره بازرگاني شهرستان‌ها از صدور مجوز فعاليت خودداري نمايند، متقاضي مي‌تواند درخواست خود را به سازمان بازرگاني استان تسليم نمايد. سازمان بازرگاني استان موظف است ظرف مدت دو هفته درخواست مزبور را مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را به اداره بازرگاني شهرستان مربوط اعلام نمايد. در صورت اعتراض متقاضي به اعلام نظر سازمان بازرگاني استان، نظر معاونت توسعه بازرگاني داخلي لازم‌اجرا خواهد بود.

ماده86ـ ماده9ـ وزارت بازرگاني موظف است پس از تكميل مدارك لازم حداكثر ظرف مدت يك‌ماه نسبت به صدورمجوز فعاليت فروشگاه چندمنظوره يا زنجيره‌اي جهت فروشگاه مركزي و ساير واحدهاي فروشگاه مزبور اقدام نمايد.

ماده86ـ ماده10ـ فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در صورتيكه بخواهند تعداد فروشگاه‌هاي خود را افزايش دهند، لازمست جهت هر يك از فروشگاه‌هاي مورد نظر مجوز فعاليت را از معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني اخذ نمايند.

ماده86ـ ماده11ـ كليه فروشگاه‌هاي بزرگ و چند منظوره يا زنجيره‌اي موجود موظفند حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه، اقدام به دريافت مجوز فعاليت نمايند.

ماده86ـ ماده11ـ تبصره1ـ سازمان بازرگاني

 

*****************************************************************

 

دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو

فصل اول ـ كليات

ماده1ـ مشاور املاك و خودرو كه در اين دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده مي‌شود به شخصي اطلاق مي‌گردد كه با داشتن شرايط لازم به امر خريد و فروش املاك و خودرو يا دلالي و واسطه‌گري معاملات مذكور با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر آنها مبادرت مي‌نمايد.

ماده1ـ تبصره ـ مشاوران املاك موضوع اين دستورالعمل به مشاوران درجه 1 و مشاوران درجه 2 تقسيم مي‌شوند.

ماده2ـ اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو منوط به داشتن پروانه كسب از اتحاديه مربوطه و پروانه تخصصي از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.

فصل دوم : شرايط و ضوابط دريافت پروانه تخصصي اشتغال

ماده3ـ مشاور علاوه بر شرايط مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي، براي دريافت پروانه تخصصي اشتغال بايد داراي شرايط ذيل باشد :

ماده3ـ 1ـ داشتن تحصيلات ششم ابتدايي قديم و يا سوم راهنمايي نظام جديد

ماده3ـ2ـ داشتن توانايي و صلاحيت فني متناسب با شغل مورد درخواست به تشخيص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

ماده3ـ3ـ دادن تامين مناسب يا پرداخت وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه بانكي يا وثيقه مناسب يا معرفي ضامن معتبر به منظور جبران خسارتهاي احتمالي وارده به اشخاص به اتحاديه صنف.

ماده3ـ4ـ پرداخت وجه موضوع بند ت ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 1380

فصل سوم : وظايف و اختيارات مشاوران

ماده4ـ مشاور بايد مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از وزارت بازرگاني، سازمان ثبت و ساير مراجع ذيصلاح را دقيقاً به مورد اجرا گذارد.

ماده5 ـ مشاور مسئول حسن اداره امور، حفظ و نگهداري دفاتر، اوراق، اسناد، مدارك و مهر مربوطه مي‌باشد.

ماده6 ـ مشاور مكلف است در جهت ارتقاء دانش فني و حقوقي در دوره‌هاي آموزشي كه با همكاري و نظارت سازمان ثبت در نظر گرفته شده است، شركت نمايد.

ماده7 ـ مشاور بايد پروانه كسب و تعرفه حق‌الزحمه خدمات خود كه در اجراي ماده 51 قانون نظام صنفي توسط اتحاديه ابلاغ مي‌شود را در محل كار خود به طوري كه قابل ديد باشد الصاق نمايد.

ماده8 ـ مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تدوين و تاييد گرديده، تنظيم نمايد.

ماده9 ـ مشاور مكلف است به هنگام تنظيم قرارداد، هويت، مالكيت و سمت متعاملين و يا طرفين قرارداد را احراز نمايد.

ماده10 ـ مشاور مكلف است يك نسخه از قرارداد تنظيمي را در بايگاني مربوطه نگهداري كند. قرارداد به تعداد متعاملين با يك نسخه اضافه تنظيم مي‌شود. متعاملين مي‌توانند در صورت نياز از اصل قرارداد رونوشت يا تصوير برابر اصل اخذ نمايند.

ماده11 ـ مشاور بايد مفاد قراردادهاي تنظيمي را در دفتر ثبت قراردادها كه به صورت پلمپ و برگ شماري شده و توسط اتحاديه صنف مزبور در اختيار وي قرار مي‌گيرد ثبت و همزمان با عقد قرارداد به امضاي كليه اشخاصي كه قرارداد را امضاء نموده‌اند برساند.

ماده11 ـ تبصره ـ نمونه اوليه دفتر ثبت قراردادها پس از تاييد سازمان ثبت به وسيله اتحاديه چاپ و در اختيار اعضاء قرار مي‌گيرد.

ماده12 ـ قراردادها بايد خوانا، بدون قلم خوردگي، با جوهر ثابت و در چارچوب طرح قرارداد تيپ اعلامي از سوي سازمان ثبت اسناد، و ابلاغي از سوي هيات عالي نظارت تنظيم گردد.

ماده13 ـ مشاور موظف است براي تنظيم قراردادها از نظرات كارشناس فني يا حقوقي حسب مورد استفاده نموده و قرارداد تنظيمي را به امضاي آنان برساند.

ماده13 ـ تبصره 1ـ در مورد تنظيم قرارداد اجاره حضور شهود و امضاي قرارداد توسط آنها الزامي است.

ماده13 ـ تبصره 2ـ در مورد واحدهاي تاسيس شده، الزام به استفاده از نظرات كارشناس فني يا حقوقي حسب مورد و امضاء قراردادها از سوي آنان، در طي برنامه زمانبندي روش ديگري كه توسط هيات عالي نظارت ابلاغ مي‌گردد به اجرا در خواهد آمد.

ماده 14ـ مشاور بايد طرفين قرارداد را از مفاد آن به طور كامل مطلع سازد.

ماده 15ـ مشاور نبايد قراردادي كه مخالف قوانين و نظامات دولتي باشد تنظيم و ثبت نمايد.

ماده 16ـ در صورتي كه مشاور در نفس قرارداد منتفع يا سهيم باشد و با طرفين قرارداد قرابت نسبي و يا سببي طبقه اول و طبقه دوم و درجه اول تا طبقه سوم داشته باشد بايد به طرفين اطلاع داده والا  مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده 17ـ هرگاه طرفين يا يكي از آنها زبان فارسي نداند و مشاور نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بايد به وسيله فرد مورد اعتماد طرفين يا مترجم رسمي ترجمه شده و مراتب تفهيم و در دفتر قيد و توسط فرد مورد اعتماد و مترجم و مشاور گواهي شود.

ماده 18ـ تراشيدن و پاك كردن و الحاق به هر نحوي از انحاء در قرارداد و در دفتر ثبت قراردادها ممنوع است. هرگونه اصلاح عبارتي يا توضيحي لازم باشد بايد در قرارداد و ثبت دفتر يا هردو حسب مورد منعكس و به امضاي كليه امضاكنندگان و مشاور يرسد.

ماده 19ـ در صورتي كه طرفين قرارداد و يا يكي از آنها كور، كر و يا گنگ و بي‌سواد باشد هر يك از اشخاص مذكور يك نفر معتمد در موقع تنظيم قرارداد، ثبت و امضاي آن همراه داشته باشد. معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با اشاره، مطلب را به آنها بفهماند. در مورد اين ماده مراتب در قرارداد و دفتر ثبت قراردادها قيد و به امضاي معتمد يا معتمدين نيز خواهد رسيد.

ماده 20ـ در صورت اقاله و يا فسخ قرارداد يا عدم اجرا يا موقوف ماندن آن، مشاور مكلف است مراتب را در ستون مربوطه با ذكر تاريخ درج و پس از امضاي طرفين، امضاء و مهر نمايد.

ماده 21 ـ مشاور مكلف است در زمان تنظيم قرارداد در صورتي كه موضوع از جمله مواردي است كه بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد طرفين را جهت تنظيم و ثبت آن به يكي از دفاتر اسناد رسمي هدايت نمايد. در ساير قراردادهاي تنظيمي نيز مشاور به منظور تثبيت حقوق طرفين و جلوگيري از اختلاف و طرح دعاوي در محاكم، طرفين را به ثبت رسمي قرارداد توصيه و تشويق نمايد.

ماده 22ـ مهر و تابلوي مورد استفاده مشاور بايد طبق نمونه متحدالشكل مورد تاييد اتحاديه مربوطه باشد.

ماده 23ـ مشاور و كاركنان وابسته بايد از مبالغه، اغراق و ارايه اطلاعات نادرست و پنهان كردن حقايق مربوط به موضوع قرارداد خودداري نمايند.

ماده 24ـ مشاور حق قيمت‌گذاري و يا ارزش‌گذاري نسبت به موضوع قرارداد را ندارد.

فصل چهارم : امور اداري و مالي

ماده 25ـ حق‌الزحمه مشاور مطابق تعرفه‌اي خواهد بود كه طبق ماده 51 قانون نظام صنفي توسط كميسيون نظارت شهرستانها تعيين و توسط اتحاديه ابلاغ مي‌شود.

ماده 25ـ تبصره ـ مشاور غير از حق‌الزحمه مقرر حق دريافت هيچ‌گونه مالي اعم از وجه نقدي و يا غير نقدي ندارد، تخلف از اين امر پيگرد قانوني دارد.

ماده 26ـ پرداخت حق‌الزحمه مشاور به ميزان مقرر در تعرفه اعلام شده بالمناصفه به عهده طرفين قرارداد است مگر به نحو ديگري توافق شده باشد. در هر صورت قيد ميزان حق‌الزحمه و نحوه پرداخت مورد توافق در متن قرارداد تنظيمي همراه با شماره رسيد الزامي است.

ماده 27 ـ مشاورين املاك با احاظ معيارهايي از قبيل داشتن صلاحيتهاي فني، ميزان تحصيلات دانشگاهي، شركت در دوره‌هاي آموزشي، استفاده از كارشناسان فني و حقوقي و ايجاد چارت تشكيلاتي و محل مناسب، حوزه فعاليت و سابقه اشتغال، به مشاوره درجه 1 و مشاوره درجه 2 تقسيم مي‌شوند.

ماده 28ـ مشاور املاك درجه 1 مي‌تواند نسبت به واسطه‌گري و خريد و فروش املاك به هرميزان اقدام و قراردادهاي مربوط را تنظيم نمايد.

ماده 29ـ مشاور املاك درجه 2 مي‌تواند نسبت به واسطه‌گري و خريد و فروش املاك اقدام نمايد كه ميزان آن را وزارت بازرگاني با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي‌كند.

ماده 30ـ مشاورين خودرو مي‌توانند نسبت به واسطه‌گري و خريد و فروش انواع خودرو به هر ميزان كه باشد اقدام و قراردادهاي مربوطه را تنظيم نمايند.

ماده 31ـ مشاور املاك و خودرو نمي‌تواند در بيش از يك دفتر محل فعاليت داشته باشد.

ماده 31ـ تبصره ـ محل مشاور با درخواست وي طبق ضوابط مربوطه و موافقت اتحاديه ذيربط تعيين خواهد شد.

فصل پنجم : نظارت بر عملكرد و نحوه رسيدگي به تخلفات مشاورين

ماده 32 ـ علاوه بر بازرسان و ناظران كميسيون نظارت و بازرسين اتحاديه‌هاي صنفي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه سازمان نيز به استناد تبصره ماده 91 قانون نظام صنفي كشور در موقع مقتضي مي‌توانند از محل كار و اسناد و مدارك موجود مشاور، بازرسي و نظارت نمايند. مشاور مكلف به همكاري و ارايه مدرك مورد نياز مي‌باشد.

ماده 33ـ در صورت احراز وقوع تخلف توسط مشاور مراتب به مراجع ذيصلاح حسب مورد جهت بررسي ارجاع خواهد شد.

ماده 34ـ اين دستورالعمل در 34 ماده و 4 تبصره در تاريخ 15/04/1384 به تاييد و تصويب وزير محترم بازرگاني و معاون قوه قضاييه و رييس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيده و پس از تنفيذ رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي ( دامت بركاته ) قابليت اجرا در سطح كشور را خواهد داشت.162/ت ( تنفيذ در 16/04/1384 )